Generalforsamlinger og andet fra gamle dage

Vi har her prøvet at samle avisartikler og andre kilder, som fortæller lidt om hvordan tingene foregik i ‘gamle dage‘ i TIK. De primære kilder har været artikler i lokale aviser.

Når man læser artiklerne, så lyder det som at bal og fest har været vigtigt og sporten til tider er kommet i anden række. 

1904 Første gang Taastrup Idrætsklub nævnes i avis

Den første gang som det er fundet at Taastrup Idrætsklub er nævnt i en avis er i Roskilde Avis den 2. august 1904, hvor der står følgende:

Sommerfest i Taastrup NyKro
Taastrup Nykro med dens store og smukke Have er i Løbet af det sidste Aarstid blevet et yndet Samlingssted for Omegnens Beboere, og dette er ret naturligt. Lokaliteterne inde som ude er nemlig baade rummelige, moderne og hyggelige. Betjeningen udmærket og Værten
yderst elskværdig og imødekommende. Sommerfesten i Dag var da særdeles godt besøgt og Underholdningen gennemgaaende fortrinlig. Anledningen til Festen var denne Gang Cykleklubben “Avancer” Væddekørsel fra Højerup Kirke paa Stevns til Kroen (6½, Mil).
Fra Kl. 7-9 var der Brydning, Boksning og Sang, navnlig Brydningen fulgtes med stor Interesse. 3 af Taastrup Idrætsklubs bedste Brydere, Dhrr. Maskinsmed V. Johansen, Murarbejdsmand Poulsen og Skrædermester Petersen deltog og gjorde den unge Klub megen Ære.

1904 Taastrup Idrætsklub nævnes igen i avisen

Den første gang som det er fundet at Taastrup Idrætsklub er nævnt i en avis er i Roskilde Avis den 6. september 1904, hvor der står følgende:

Høje Taastrup Sygekasses Fest paa Taastrup Nykro var udmærket besøgt og Taastrup Idrætsklub, som assisterede med Brydning, Boxning og Kuglevægtsøvelser, gjorde megen og fortjent Lykke. Det er en stor Fornøjelse at se, hvor ihærdigt denne Klub arbejder, og vi benytter Lejligheden til at anbefale rigelig Tilslutning til den.

1905 Første fest i Taastrup Idrætsklub

Den første fest i Taastrup Idrætsklub som omtales i aviserne, foregår i 1905 på Taastrup Nykro og omtales den 26. april 1905 i Roskilde Dagblad, hvor der står følgende:

Taastrup Idrætsklub afholdt 2. Paaskedag Fest i Taastrup Nykro.
Tiltrods for det fristende Program blev Besøget ikke stort. Der blev givet Lektion i Boksning af Klubbens Instruktør, Hr. S. Witthøft fra Athlelklubben “Dan” i Kjøbenhavn, ligesom forskellige Kampe i Brydning udførtes og tog meget Bifald. Havebrugskandidat Brinch, “Bakkedal”, var Tidtager ved Kampene. Følgende Præmier uddeltes til Deltagerne i Brydning:
l. Pr. Vilh. Johansen. Taastrup.
2. – Chr. Olsen, Højetaastrup.
3. – P. Petersen. Taastrup.

1909 Sommerfest

I Roskilde Avis den 26. juni 1909 stod der følgende:

Taastrup Idrætsklub afholder stor Sommerfest med pragtfuld Illumination og Fyrværkeri paa Taastrup Nykro Søndag den 4. Juli. Festen aabnes med Kanonsalut Kl 4. Righoldigt Program. Nærmere ved Plakater og Programmer.

1910 Faneindvielse

Beslutningen

I marts blev man enige om der var behov for en ny fane, hvilket ses i en artikel i Roskilde Avis den 31. marts 1910:

Taastrup Idrætsklub, der i sin Tid startedes som en meget lille Aflægger af den daværende ret anselige Gymnastikforening for Taastrup og Omegn, har efterhaanden, som sidstnævnte er sygnet hen, vokset sig ret stor og navnlig stærk, saaledes, at det nu er den, der har overtaget Gymnastikken. Og med vanlig Dyglighed har den taget nye Opgaver op, saaledes at den i Søndags kunde fremvise baade et Voksen- og Drengehold i Gymnastik, der i alle Henseender var mønsterværdig. Det udmærkede Resultat skyldes utvivlsomt for en væsentlig Del Klubbens dygtige og energiske Lærer, Smed K. Petersen.
Efter Opvisningen, der var overordentlig godt besøgt af et meget interesseret Publikum, bestemtes det at paabegynde Arbejdet for Indsamlingen til en Fane.

Festen

Bemærk at i maj afholdtes Bal for at indsamle penge til fanen (ifølge Roskilde Avis den 17. maj 1910):

Taastrup Idrætsklub afholdt 2. Pinsedag en meget vellykket Fest til Fordel for Anskaffelse af en Fane til Klubben. Først holdt A. C. Meyer et meget interessant Foredrag om Sportens Betydning, og derefter afholdtes en livlig og indbringende Auktion over de mange Pakker, som var givet Klubben. Festen sluttede selvfølgelig med Bal.

Faneindvielse

I Roskilde Avis den 26. august 1910 stod der følgende:

Taastrup Idrætsklub, der for faa Aar tilbage begyndte sin Virksomhed som en lille Udvækst paa Gymnastikforeningen, har i Mellemtiden vokset sig saa stor og stærk, at det er bleven den, som er den førende, den som er bleven Hovedforeningen, den, af hvilken Gymnastikforeningen i Taastrup nu er bleven afhængig. Denne Vækst har bl. a. givet sig Udslag i, at man har følt Trang til at have egen Fane, og ved Bidrag fra Omegnens Beboere i Forbindelse med et mindre Tilskud fra Foreningens Kasse, har man ogsaa opnaaet at faa en meget smuk Silkefane, som i Aftes paa Taastrup Nykro blev indviet ved en meget stemningsfuld Højtidelighed. Ved 9-Tiden samledes de indbudte Bidragydere i Kroens store Festsal. Klubbens Formand, Vilhelm Johansen, bød Velkommen, hvorefter man sang “Der er et yndigt Land”. Købmand Ernst Larsen var første Taler. I velvalgte Ord talte han for Konge og Fædreland, hvorefter han slog det første Søm i Fanen, efterfulgt af et nifoldigt Leve og Afsyngelsen af første Vers af “Kong Christian”. Trafikassistent Jacobsen, “Solblink” talte derefter om Sporten i Almindelighed og om dens Udøvelse i Taastrup i Særdeleshed. Gymnastikforeningen i Taastrup startedes 1896 og har stedse kunnet glæde sig ved Omegnens Beboeres Velvillie. Imidlertid, der kom trange Tider, og under disse tyede Foreningen ind under Skytteforeningens Vinger, men det viste sig snart, at det ikke var det rette Sted, man var tyet hen. Saa tog Idrætsklubben sig af Gymnastikken, og nu gaar det godt. Der er da heller ingen Tvivl om, at Idrætsklubben vil møde samme Velvillie hos Publikum, som tidligere blev Gymnastikforeningen til Del.
Taleren omtalte derefter Disciplinen som en Hovedfaktor for Klubbens gode Trivsel og dvælede sluttelig ved Mærkedagen, da Klubben havde faaet sin egen Fane. At det var et Dannebrogsflag, man havde valgt, glædede ham, da dette ubetinget var det bedste fælles samlingsmærke. Han sluttede med et Leve for god Disciplin og godt Kammeratskab og slog samtidig det andet Søm i Fanen.

Læge Hanche talte derefter særdeles smukt for og til Ungdommen. Han slog derefter det tredie og sidste Søm i Fanen, hvorefter han overgav den til Klubbens Formand, som takkede, dels for Fanen og dels for de mange gode Ord, der var bleven talt ved denne Lejlighed.

Sluttelig sang Købmand Ernst Larsen en af en Taastrup-Borger forfattet Faneindvielsessang, og dermed var Festens alvorlige Del til Ende. Musikken intonerede “Jens Vejmand” og Dansen begyndte – naar den endte er Meddeleren ubekendt.

Gymnastikafdelingen

Samme dag, den 26. august 1910 skrevet Roskilde Dagblad om gymnastikafdelingen:

Forsamlingen blev budt velkommen af Idrætsklubbens Formand, Maskinm. V. Johansen.
Her i Taastrup er Gymnastikken den ældste Idræt, som øves. I 1896 blev her stiftet en Gymnastikforening, som gennem de Aar, der er forløbne, har været til megen Glæde og Nytte for Deltagerne. Gymnastikken har dog ført en noget omtumlet Tilværelse. Grunden hertil maa nærmest søges i at det til tider var vanskeligt at skaffe Lærer og Lokale. For et Par Aar
siden kom Gymnastikforeningen ind under 14. Skyttekreds, men det viste sig hurtigt, at den ikke kunde trives der. Efter at den var kommen ud igen havnede den i Idrætsklubben, som den nu hører ind under.

1911 Maskerade

I Roskilde Avis den 6. februar 1911 stod der følgende:

Taastrup Idrætsklub afholder sin aarlige Præmiemaskerade paa Taastrup Nykro d. 19de ds. Da Idrætsklubbens Maskerader er almindelig bekendt for deres morsomme og originale Optog, og i Aar synes at skulle blive særlig morsomme, anbefaler vi alle Yndere af den Art Løjer og Idræt støtte Klubben ved at give Møde. Se iøvrlgt omstaaende Annonce.

1911 Generalforsamling

I Social-demokraten den 27. juni 1911 stod der:

Taastrup Idrætsklub afholdt i Lørdags Aftes Generalforsamling.
Efter at Beretning og Regnskab var aflagt og godkendt, valgtes følgende til Bestyrelse: Glarmester Ch. Lange, Formand. Murer P. Olsen, Næstformand. Sadelmager F. Heede, Kasserer, Maler Oluf Olsen og Slagter Alfred Olsen.
Endvidere blev det vedtaget afholde en større Sommerfest sidst i Juli Maaned.

1913 Generalforsamling

I Roskilde Avis den 3. november 1913 stod følgende:

Taastrup Idrætsklub afholdt Generalforsamling i Lørdags. Til Formand valgtes Skrædermester C. C. Hansen i Stedet for Murer P. Olsen, der ikke ønskede Genvalg. Til Bestyrelsen valgtes Murer P. Petersen, Kontorist Oluf Nielsen og til Revisor Murer P. Olsen. Man drøftede Spørgsmaalet om en ny Fodboldplads, da den gamle er solgt.

1914 Præmiemaskerade

I Roskilde Avis den 5. februar 1914 stod følgende:

Taastrup Idrætsklub afholder stor Præmiemaskerade Søndag den 8. Februar Kl. 7½ paa Taastrup Nykro.
Stor lokal Revue, bl. a : “Sogneraadsmøde i Snobberup” med Knald og Fald og Ballade.
5 øres Dans og Maskerade m.m.
1ste Herre- og Damepræmie 8 Kr., 2den do. 4 Kr.
Billetpriser under Masken og til Ballet 1 Kr. for en Herre og 80 Øre for en Dame + Skat.
Tilskuere: Voksne 35 Øre og Børn 20 Øre.
Bestyrelsen.

 

1920 Generalforsamling

I Roskilde Avis den 29. maj 1920 stod der:

Taastrup Idræts-Klub
holdt den 27. ds Generalforsamling paa Nykro. Det var lykkedes at leje en Plads, dersom der nu blot var Medlemmer nok, saa Lejesummen kan klares, der skal mange Penge til.
Hr. H. Johansen gjorde Rede for Lejemaalet og anbefalede Sagen paa det bedste. Stemningen var for at føre videre frem, dels ved Tegning af saavel aktive som passive Medlemmer, samt søge at formaa Sogneraadet til at støtte Klubben med Bidrag.
Kontingent er 12 Kr. for ældre aktive Medlemmer og 6 Kr. for Lærlinge for Sommeren. Passive Medlemmer yder mindst 5 Kr i Kontingent.
Der foretoges Bestyrelsesvalg. Valgte blev Lagerforvalter H. Johansen. Formand, Gravør Th. Storm, Kasserer, Tømrer Helge Hansen, Tømrer M Clausen, tømrer M. Nicolajsen, Bestyrelsesmedlemmer. Suppleanter Thorkild Vedsegaard og Vil. Larsen. C. Hofmann valgtes til Materialforvalter.
Revisorer blev A. K. Andersen og Oluf Olsen. Til at lede Foreningen valgtes Th. Vedsegaard.
Man diskuterede Muligheden for at dyrke Kriket-Spil, da der blandt Medlemmerne syntes at være stemning derfor. Det vedtoges at Foreningen kun vilde være Indbyder til sluttede Sammenkomster, da de offentlige Baller var temmelig ilde lidt.

 

1925 Jordefærd for Axel Verner Hansen

I Roskilde Avis den 31. juli 1925 stod der følgende:

Jordefærd
Taastrup Nykirke kunde ikke rumme den store Menneskeskare, der i Gaar vilde følge den unge Axel Verner Hansen til graven. … Der var signerede Kranse fra Taastrup og Ishøj Idrætsklubber og Bagermester Axel Kjærs Personale. Idrætsklubben Fane vajede ved Baaren. … Snedkermester Johansen bragte dybt bevæget Ungdomsvennen sin Tak for alt, hvad han havde været for sine jævnaldrende Venner. Skrædermester C. Hansen bragte som Idrætsklubbens Formand afdøde en Tak for hans Troskab mod Klubben. Hans minde være Æret!…

1928 TIK’s 25 års jubilæum

I Roskilde Avis den 25. juni 1928 stod der følgende omkring klubbens 25 års jubilæum:

Taastrup Idrætsklub fejrede i Gaar sit 25 Aars Jubilæum med et Idrætsstævne, hvori Roskilde Boldklub, Frederiksberg Boldklub og “Sylvia”, Amager, deltog, hver med 2 Hold.
Dagen afsluttedes med en festlig Sammenkomst paa Taastrup Nykro. Omtrent 200 Festdeltagere samledes om Kaffebordet, deriblandt nogle af de Medlemmer, som for 25 Aar siden havde været medvirkende ved Stiftelsen, nemlig Kommissionær S. Larsen, Viby, Fabrikant Vilh. Johansen, Malermester Oluf Olsen og Snedker H. Johansen.
Formanden, Direktør Muxoll, bød velkommen og takkede for den store Tilslutning og udbragte et: Leve Danmark.
Efter Sangen: “Du danske Mand” talte Klubbens første Formand, Vilh. Johansen, der fremdrog flere interessante Træk fra den længst svundne Tid. Med Ønsket om Held og Fremgang udbragte Taleren et Leve for T. I. K.
Holger Johansen talte for Formændene i de 25 Aar, af hvilke flere deltog i Festen.
Malermester Oluf OIsen motiverede et Leve for Bestyrelsen og udtalte sin Glæde over, at Klubbens Popularitet atter var i Stigning. Talernes Række sluttedes af Disponent Frantz Lund og Kommissionær Larsen, Viby.
En Konferencier “Luxoni” holdt nu en ovenud vittig Konference, der høstede mægtigt Bifald fra det feststemte Publikum. Derefter forevistes en syngende Film. Filmen bestod af en Række parodiske Billeder, der forevistes enkeltvis, og det var Publikum som sang.
Formændene for Roskilde Boldklub og Frederiksberg Boldklub takkede for Dagen og Aftenen og ønskede Klubben i Taastrup Held og Lykke. Saa endelig kunde Direktør Muxoll ønske velbekomme.
I Kroens lille Sal var der arrangeret en lille Kopi af Dyrehavsbakken med en halv Snes smarte Udraabere. Det, der forevistes i Teltene, var saa haabløst sindssvagt, at de Besøgende vred sig af Latter. I Mellemtiden var Salen ryddet, og snart gik Dansen lystigt.

1928 Generalforsamling

I Roskilde Avis den 15. november 1928 stod der:

Taastrup Idrætsklub holdt Generalforsamling i Aftes. Da Forsamlingen ikke var beslutningdygtig vodtog man at afholde en ny paa Tirsdag i Gymnastiklokalet efter Øvelsen. Efter Loven er Forsamlingen i saa Tilfælde beslutningsdygtig uden Hensyn til Antallet af Mødende.

1930 Generalforsamling

I Roskilde Avis den 30. oktober 1930 stod der:

Taastrup stiller tre Hold.
Idrætsklubbens Generalforsamling.
Taastrup Idrætsklub har holdt Generalforsamling. Snedkermester Holger Johansen dirigerede. Af Formanden, Vognmand M. Clausens Beretning fremgik, at foreningen nu i sportsmæssig Henseende star bedre end i de foregaaende Aar. Regnskabet udviste et Overskud paa 97 Kr.
Formanden, Vognmand M. Clausen, og Bestyrelsesmedlem, Barber V. Andersen genvalgtes. Nyvalgt blev lærer Bitsch-Christensen.
Def vedtoges at anmelde et Fodboldhold i B-Rækken, saa der til Foraaret kan sættes 3 Hold ind i Turneringskampene. Der vedtoges i Lighed med tidligere Aar at opføre en lokal Revy i Vinterens Løb.

1931 Generalforsamling og bal

I Roskilde Avis den 3. november 1931 stod der på side 4 følgende:

Taastrup Idrætsklub.
Under god Tilslutning festede Taastrup Idrætsklub Søndag Aften paa Roskilde Kro.
Programmet lød på Andespil og Bal, og Medlemmerne lod ikke Lejligheden gaa ubenyttet hen.
Forud for Festen afholdtes Generalforsamling. Ved denne dirigerede Snedkermester H. Johansen. Formanden, Vognmand Clausen, aflagde Beretning.
Der var til Turneringen anmeldt 2 Hold, her havde Deltagelsen fra B-Holdet svigtet, overalt hvor Holdet var mødt fuldtalligt havde det sejret, mon tabte hver Gang en eller flere Spillere manglede.
A Holdet stod som Nr. 4, Hedehusene fører med 10 Points. Der var foretaget en vellykket Udflugt til St. Hedinge og Højrup, efter Indbydelse af Klubben i St. Hedinge. Sammen med Tennisforeningen har man haft Møde med Sogneraadet om Banespørgsmaalet.
Sagen er nu i Udvalget. Fra anden Side er Banespørgsmaalet kædet sammen med Anlæget af Folkeparken ved Selsmosen.
Gymnastikken har i Aar meget stor Tilslutning.
Kassereren, Barbermester W. Andersen, gjorde Rede for Regnskabet. Kassebeholdningen er 40 Kr.
Vognmand Clausen ønskede at træde tilbage som Formand. I hans Sted valgtes Lærer Bitsch-Christensen, Taastrup. Til Bestyrelsesmedl. nyvalgtes Tage Dannesboe og genvalgtes Alfred Richardt. Til Materielforvalter valgtes Erik Mikkelsen.

1932 – Børnehjælpsdagen i Taastrup

Roskilde Avis den 4. juli 1932 var der på side 2 en stor artikel omkring Børnehjælpsdagen, som blev afholdt i Taastrup og hvor 25.000 deltog. Man kan læse den fulde artikel her, hvor der er en del som omhandler TIK:  

ENGLÆNDERKAMPEN.

Officielt aabnedes Festen med de 3 traditionelle Kanonskud Kl. 4, men allerede Kl. 3 udgik det historiske Optog. For dette foregik, løb Dagens første og maaske største Sensation af Stabelen: Fodboldkampen mellem de engelske Matroser og Taastrup Idrætsklub. Man havde her ventet et knusende Nederlag for det danske Hold. De var imidlertid i fuld Vigeur, de tabte, men de tabte med Ære med 4-2. Fra begge Sider spilledes der med Liv og Lyst, og der var dygtige Spillere paa begge Sider, dog var Englændernes Sammenspil bedre end det danske. De to danske Maal scoredes af Poul Lorentzen og Tage Dannesboe. Det engelske Hold lededes af Lieutenant, Commander A. D. B. James. Efter Kampen samledes Modstanderne i fredeligt Samvær om et Kaffebord paa Taastrup Jernbanehotel, hvor Formanden for Taastrup Idrætsklub, Lærer Bitz-Christensen udtalte følgende:

Gentlemen!
I shauld like, on behave of the Danish Team, to express my thanks for your keindness in coming down to play us, here in Taastrup. And all the people of Taastrup jour me in wishing you a heartywelcome, and ind hoping that you will enjoy yourselvies here, and that you will have cause to remember the pleasant day, you had when you played the little Danish Village Team.

1932 Tillidsvotum til formanden

I Roskilde Avis den 20. december 1932 stod der:

Idrætsbanen i Taastrup.
Tillidsvotum til Formanden for T. I. K.
Som Følge af Debatten om Idrætsbanens Beliggenhed i sidste Sogneraadsmøde fulgte i Aftes en ekstraordinær Generalforsamling i Taastrup Idrætsklub
-Generalforsamlingen drejede sig ikke alene om Idrætsbanens Belliggenhed. men fuldt saa meget om gennem en Afstemning at faa konstateret, om Foreningen stod bag Bestyrelsen, eller den ikke delte dennes Synspunkter.
Imod det Standpunkt. Sogneraadsformanden indtog paa sidste Sogneraadsmøde, staar nu Idrætsklubbens Resolution: Pladsen bør være saa nær Skolen som muligt. Tydeligere kan det ikke siges, særlig naar Forældreforeningen og Skolens Lærerraad har udtalt sig omtrent enslydende. Holger Larsen valgtes til Dirigent, og Formanden, Lærer Bitsch-Christensen gjorde Rede for Sagen. Klubben maa regne med Tilgang fra de unge. Over 100 Børn er for Tiden Medlemmer. Ligeledes maa vi tage Hensyn til dem, der betaler Entre til Banen. Det er lettere at samle Publikum fra en befærdet Vej som Køgevej, end fra en blind Vej som Zeniavej. Jeg ønsker gennem dette Møde at faa konstateret, om Medlemmerne staar enige bag mig. Den samlede Bestyrelse er enig med mig.
Vognmand Clausen fandt Formandens Udtalelser lidt for kraftige. Det drejede sig om at samle Idrætten i Taastrup, og hertil egnede Banen ved Zeniavej sig bedst. Tømrer Aksel Nielsen anbefalede varmt Banen ved Rugkærgaardsvej (Valbylille).
Snedker Holger Johansen fandt det meningsløst, at denne Sag gjordes til Kabinetsspørgsmaal. Denne Generalforsamling burde været afholdt for 14 Dage siden. Dirigenten paapegede, at en Generalforsamling for 14 Dage siden enstemmigt havde genvalgt Formanden. Forvalter Andersen fastslog, at Pladsen ved Skolen var ideel. Efter megen Talen frem og tilbage vedtoges enstemmigt følgende Resolution: “Generalforsamlingen giver formanden for T.I.K. sin fulde Tilslutning til hans Dispositioner angaaende Anskaffelsen af en Idrætsplads, og det paalægges Bestyrelsen at arbejde videre paa at gennemføre Projektet paa Valbylilles Jord”.
Hermed sluttede Mødet.

1937 Generalforsamling

I Roskilde Avis den 6. september 1937 står der side 6 følgende:

Taastrup Idrætsklub holdt i Lørdags Generalforsamling. Formanden, A. Dannesboe, aflagde Beretning for Sommerhalvaaret. I Stedet for Fouragehandler Dileng, der ikke ønskede at fortsætte som Kasserer, valgtes Konstruktør K. G. Johansen. Endvidere supplerede Bestyrelsen sig med Frk. Bønnelycke, Thorslunde, og Fru Willumsen,Taastrup.
Der uddelte Idrætsmærker, hvoraf to i Guld. Disse tildeltes Fru Direktør Muxoll og Politibetjent Toftvang. General Castenskjold havde lovet at uddele Mærkerne, men fik Forfald.
I Gaar spilledes tre Turneringskampe. A-Holdet har spillet i Taastrup mod Ishøj. Ishøj vandt med 6-3. 1. Drengehold spillede i Roskilde og vandt med 5-0. 2. Drengehold spillede mod Maaløv og vandt 4-0.

 

1939 Ekstraordinær generalforsamling – Idrætsklubbernes Sammenslutning

I Roskilde Avis den 28. januar 1939 stod der:

Idrætsklubbernes Sammenslutning
T.I.K. vedtog at gaa med

Taastrup Idrætsklub holdt i Aftes ekstraordinær Generalforsamling paa Nykro. Eneste Punkt paa Dagsordenen var: Sammenslutning af Sportsklubberne i Taastrup. Formanden, Bitsch Christensen, bød Velkommen. Villumsen blev valgt til Dirigent.
Formanden gav en Redegørelse for Sagens Forhistorie. Han og nogle andre Mænd havde talt om, at en By som Taastrup ikke havde Brug for aaa mange Sportsforeninger, som der eksisterede for Tiden, og man var enedes om at forsøge at lave en stor Sportsklub, som skulde dyrke alle Sportsgrene under samme Hovedledelse Man havde dannet et udvalg, bestaaende af Kaptajn Muxoll, Badmintonklubben, Boghandler Fogt, Tennisklubben, lærer Christensen, Taastrup Gymnastikforening, samt Frode Thomsen og Bitsch-Christensen, T. I K.
Dette Udvalg havde i Vinterens Løb haft nogle Møder, og man havde faaet lavet et Udkast til Vedtægter for Taastrup Idrætsforeninger.
Den nye Forenings Navn skulde være “Taastrup Idrætsklubber” (T. I. K.), og dens Formaal skal være at samle al Idræt i Taastrup Stationsby. Man arbejder ud fra den Betragtning, at Sammenhold vil give Styrke og Anseelse udadtil saavel overfor Myndighederne som Befolkningen samtidig med, at Økonomien vil blive styrket.
Enkelte af Medlemmerne ønskede oplyst, om der ikke var sket Henvendelse til Taastrup Motionsklub om Sammenslutningen. Hertil svarede Formanden, at Planerne om Samarbejdet var kommet i Stand ved Samtaler imellem Udvalgets Medlemmer forinden dettes Dannelse og Motionsklubben kunde ikke være uvidende om Planerne, men den havde desuagtet ikke foretaget sig noget for at komme i Kontakt med Udvalget.
Formanden mente ikke, at det skulde være nødvendigt at rette særlig Henvendelse til denne Forening, saa meget mere som den tidligere havde afslaaet et meget favorabelt Tilbud om Tilslutning til T.I.K.
Flere af Medlemmerne kunde ønske Oplysning om Kontingentets Størrelse i den nye Forening og om de to andre Foreninger Økonomi.
Hertil svarede Formanden, at Kontingentspørgsmaalet kunde først drøftes, naar Sammenslutningen var sket, og med Hensyn til de andre Foreningers Økonomi oplyste han, at den vil de kun stive T.I.K s af.
Frode Thomsen støttede Forslaget og udtalte, at der muligt vilde blive en ringe Stigning i Kontingentet for enkelte Sportsgrene, men dette vilde komme de andre Afdelinger til gode, saa dette Offer maatte man gøre for Sportens Skyld. Han mente, at Motionsklubbens Medlemmer vilde kom me af sig selv, naar Sammenslutningen var sket. Ved Afstemningen vedtoges Sammenslutningen enstemmigt.

1939 Generalforsamling

I Roskilde Avis den 10. maj 1939 stod der:

Generalforsamling
Taastrup Idrætsklub holdt i Aftes Generalforsamling. Efter at Realskolelærer Olaf Christensen var valgt til Dirigent, aflagde Formanden, Lærer Bitsch-Christensen Beretning. Kassereren, Portør Ricard Petersen oplæste Regnskabet, der balancerede med 2358 Kr. Der valgtes derefter en Bestyrelse efter de nye Regler, der kræver en særlig Bestyrelse for hver Sportsafdeling og en særlig Hovedbestyrelse. Hovedbestyrelsen kommer til at bestå af Formand, Sekretær og Hovedkasserer samt 1 Repræsentant fra hver af de 4 Sportsafdelinger.
Til Fodboldafdelingens bestyrelse valgtes: Bitsch Christensen, Formand, Holger Larsen, Ove Haugbølle, Romar Hansen og Frederik Rasmussen. Bestyrelsemedlemmerne valgtes samtidig til delegerede til Generalforsamlingen og Holger Larsen som Repræsentant i Hovedbestyrelsen. Til Revisorer for Fodboldafdelingen valgtes Kønig og Dannested.
Til Gymnastik- og Haandboldafdelingens Bestyrelse valgtes Olaf Christensen, Formand, Willumsen, Børge Raarup, Frk. Sigvardt og Fru Raarup. Disse valgtea ligeledes i denne Afdeling til Delegerede til Generalforsamlingen og Olaf Christensen valgtes til Repræsentant i Hovedbestyrelse. Til Revisoren valgtes her Kalkulator Christensen og Tage Sørensen. Under Eventuelt foreslog Holger Larsen, at der skulde vælges en Materialforvalter, og hertil udpegedes Ove Haugbølle.
Efter et lille Intermezzo, foranlediget af Harald Holms Kritik af et enkelt Holds Opførsel paa Banerne, afsluttede Dirigenten Mødet med en Opfordring til godt Kammeratkab, Sammenhold og god Tone paa Sportspladserne.
Bitsch Christensen rettede derpaa en Tak til Publikum og til Byen og udbragte til Slut et Leve for T. I. K.

1943 40 års jubilæum

I Roskilde Avis den 25. juni 1943 stod der:

40 Aars Jubilæum
Taastrup Idrætsklub kan i Aar fejre sit 40 Aars Jubilæum. Stifterne er forlængst døde, og det har været vanskeligt at fan deres Navne opsporet. Dog vides det bestemt, at Mekaniker Vilhelm Johansen og Mejeriejer Werner Hansen stod blandt de første. Nu er Klubben delt i flere Underafdelinger, en for hver Sportsgren, der dyrkes Indenfor Rækkerne, hver med sin Bestyrelse.
Ove Haugbølle er Formand for Fodbold, Oluf Christensen for Haandbold, Lars Fr. Hansen for Badminton, Oluf Christensen for Gymnastik og E. Halved for Tennis. Leder af Afdelingen for Idrætsmærket er Oluf Christensen. Læge F. Hancke er Overbestyrelsens energiske Formand.
Klubben har med Ære delteget i Fodboldturneringerne. Kommunen har ydet en god Hjælp til Klubben ved at anlægge den gode Sportsplads ved Byens sydlige Udkant. Jubilæet fejres ved Afholdelse af en Sportsuge fra 21-27. Juni. De 3 første Dage er der en Række Fodboldkampe, om Torsdagen en Del Børnekonkurrencer, Gymnastikopvisning og Tovtrækning. Det Sidste foregaar mellem Hold fra Falcks Brandkorps, Postbudene, Fængselsbetjentene og de 3 C. B. Hold.
Fredag er der atter Fodbold, og om Søndagen 7 Fodboldkampe, der slutter med Kaffebord paa Lipperts Hotel.
Der er tillige Præmieskydning og Keglespil om flotte Gevinster og Billardturnering paa Lipperts Hotel. Der er således noget for enhver smag. At et Lotteri ikke mangler, er en Selvfølge. Den populære Klub vil sikkert kunne notere et smukt resultat ved Ugens Afslutning.

1950 Generalforsamling

I Roskilde Avis den 2. maj 1950 står der på side 8 følgende:

Ove Haugbølle blev Formand for TIK – Læge Frantz Hancke udnævnt til Æresmedlem

Taastrup Idræts Klub holdt i Aftes Hovedgeneralforsamling paa Lipperts Hotel i Overværelse af Delegerede fra samtlige Idrætsafdelinger. Formanden, Læge Hancke bød velkommen og udtalte smukke Mindeord over afdøde Direktør Muxoll. Til Dirigent valgtes Førstelærer Halved, Høje Taastrup, der straks gav Ordet til Formanden, som aflagde en udførlig Beretning.

Der er i Klubben 342 seniores mod 368 i Fjor. Der er 286 juniores mod 183 i Fjor, og der er desuden 53 passive Medlemmer. Set. Hansfesten i Fjor fik et overordentlig smukt Forløb. Jeg synes, det er den bedste, vi har haft. Ogsaa økonomisk var den god, idet den gav 2800 Kr. i Netto-Overskud.
Efter Henstilling fra Tennisafdelingen har Kommunen købt Grunden, hvorpaa Tennisbanerne ligger, og Banerne er nu ved at blive istandsat med Omklædningsrum, »Forargelsens Hus« m. m. Vort Smertensbarn er stadig Idrætsanlæget. Det Minimumskrav vi maa fastholde overfor Kommunen er, at Boldbanerne bliver planeret og tilsaaet. Det er uomgængeligt nødvendigt hvis der fortsat skal drives Idræt i Taastrup. Det er 10. Gang, jeg aflægger Beretning som Formand for T. I. K., og det er derfor naturligt at se tilbage. Vi har haft mange Vanskeligheder og store Skuffelser, men vi er ikke blevet modløse. Jeg tror ogsaa, vi har faaet startet noget, der engang ud i Fremtiden vil blive til Gavn for Idrætten her i Byen. Den er et Symbol paa Enighed og Samarbejde blandt Byens Idrætsfolk, og selv om der er lange Udsigter med Hensyn til det store, nye Idrætsanlæg paa Valbygaardens Jorder, saa er det sat i Gang og lader sig nok forsinke, men ikke standse.

Hovedkassereren, Bankfuldmægtig Lars Fr. Hansen oplæste det reviderede Regnskab, der balancerede med 7866 Kr. og sluttede med en Beholdning paa 624 Kr.i Fanefonden og 2860 Kr. i Hovedkassen. Badmintonklubbens Regnskab balancerede med 2266 Kr., Tennisklubbens med 2236, Fodboldklubbens med 3785, Haandboldklubbens med 760 og Gymnastikafdelingens med 3860. Hovedkassens og Klubbernes Regnskaber balancerede tilsammen med 21.749 Kr., og Kassebeholdningen i Klubberne og Hovedkassen var tilsammen 5239 Kr.

Viceskoleinspektør Oluf Christensen oplæste Regnskabet for Idrætsbyggefonden, der i sin Tid startede med 1900 Kr. Ved Begyndelsen af 1949 var Kassebeholdningen 7650 Kr. Der var i Aarets Løb tilgaaet 304 Kr. i Renter og 2000 Kr. fra Sct. Hansfestens Overskud, saaledes at Beholdningen nu var 10.154 Kr.

Læge Frantz Hancke ønskede af Helbredsgrunde ikke at fortsætte som Formand for T. I. K. og foreslog paa Hovedbestyrelsens Vegne Tømrer Ove Haugbølle som sin Afløser. Ove Haugbølle har som Formand for Fodboldafdelingen vist sig som en udmærket Formand med Energi og Forhandlingevne. Ove Haugbølle valgtes med Akklamation som Formand.

Dr. Hancke takkede for den Tillid, man gennem Aarene havde vist ham. Det var med Vemod, han forlod dette Arbejde. Dirigenten motiverede et kraftigt besvaret Leve for Dr. Hancke.

Til Sekretær genvalgtes Viceskoleinspektør Oluf Christensen. Til Hovedkasserer genvalgtes Bankfuldmægtig Lars. Fr. Hansen. Til Revisorer genvalgtes H. Herbing og Spangsberg Poulsen med Bernhagen og Sceker som Suppleanter.

Under Eventuelt ønskede Eiler Olsen ensartede Dragter for alle T. I. K.s Afdelinger.
Taastrup var en af de allerførste Byer her i Landet, der begyndte Badminton, men nu er Lokaleforholdene saa elendige, at man ikke kan skaffe Plads til ret mange Badmintonspillere, hvorfor dette Spil stagnerer helt. Paa alle Omraader er de Forhold, man byder Idrættens Udøvere i Taastrup, så ringe, at det er nødvendigt, at der snart sker noget med det lovede store Idrætsanlæg, hvis man ikke ønsker, at al Idræt skal gaa til Grunde i Taastrup. Der er ikke Plads til noget hverken i Skolernes Gymnastiksale eller paa de udendørs Baner. Mange havde Ordet under Eventuelt, og til Slut foreslog Ove Haugbolle paa Hovedbestyrelsens Vegne, at man udnævnte Læge Hancke til Æresmedlem i T. I. K. som en ringe Tak for hans mangeaarige store Arbejde. Dette Forslag vedtoges med Akklamation og Hurraraab for læge Hancke. Til Slut havde Læge Hancke Ordet og takkede dybt bevæget for Udnævnelsen.

1953 TIK’s 50 års jubilæum

I Roskilde Avis den 30. juni 1953 var der følgende artikel omkring TIK’s 50 års jubilæum:

Stor Jubilæums Weekend i Taastrup Idrætsklub
Den 50-aarige Klub modtog mange Hilsener og Gaver ved Jubilæumsfesten Søndag

Taastrup Idræts-Klubs 50 Aars Jubilæum blev fejret paa værdig og festlig Vis. Det indledtes med den traditionelle store Sct. Hansfest i Selsmosen. Lørdag og søndag fulgte forskellige Sportskampe og Søndag Afton den store Jubilæumsfest med Taler og Gaver.
Lørdag og Søndag markeredes 50 Aars Jubilæet ved en Række Idrætsarrangementer paa Tennisbanerne ved Lindevej og Idrætspladsen ved Køgevej. I Haandbold slog Glostrup-Damerne med 7-2 TIKs Damehold, og ogsaa Herrernes Hold tabte til Glostrup med 17-11. En Lilleput kamp mellem TIK og Hedehusene blev vundet af de raske Smaafyre fra TIK med 10-0. En morsom og ivrig spillet Fodboldkamp i smaa Sko mellem TIKs Tennis og Badminton paa den ene Side mod TIKs Gymnastik og Haandbold blev vundet af Tennis og Badminton med 3-0, og det var en velfortjent Sejr til ‘den hvide Sport’. En Fodboldkamp mellem Boldklubben ‘Frem’, København og TlKs Mellemrække hold blev uafgjort 3-3 og saa kom Opvisningernes smukkeste Afdeling, nemlig TIKs dygtige Gymnastikpiger, der i de grønne Omgivelser var en Oplevelse.
Jubilæumsarrangementerne kulminerede Søndag Aften med en Jubilæumsfest paa Lipperts Hotel, hvor der var mødt Repræsentanter fra de forskellige Idrætsunioner, ligesom TIKs Æresmedlemmer. Borgmester Ingemann Petersen og Formanden for Kommunens tekniske Udvalg. Forretningsfører Ernst Petersen m.fl. var mødt op. Bordene var smukt pyntede med store Blomsterdekorationer, bl.a. fra Glostrup Sports Union, Høje Taastrup Idrætsforening, Bogtrykker A. Marcussen, Blomsterhandler Peter Exly, Slagtermester Olsen og Hustru, Glostrup Tennisklub m.fl.
TIKs Formand, Tømrer Ove Haugbølle, bød velkommen, særlig til Borgmesteren, Repræsentanter fra Unioner og Omegnens Sportsklubber, til Æresmedlemmerne og til tidligere Bestyrelsesmedlemmer. Han mindedes de Mænd, der i 1903 stiftede TIK og glædede sig over, at enkelte af disse var til Stede ved Jubilæet.
– Idrætsanlæget ved Køgevej er fra 1933 og altfor lille. Vi har altid haft Pladsmangel til Idræt her i Taastrup, fordi Byen og Idrætten altid har udviklet sig. Han sluttede med at udtale Haabet om, at TIK ogsaa i de kommende Aar maatte formaa at samle Taastrups Ungdom.
Realskolebestyrer Oluf Christensen oplæste en af Redaktør Jens A. Petersen forfattet Prolog, der histes med stærkt Bifald, og derefter udtalte Borgmester Ingemann Petersen, at Kommunalbestyrelsen altid har været indstillet paa at støtte TIKs betydningsfulde Indsats for vor Bys Ungdom. -Siden 1933 har jeg haft nøje Føling med TIK og hørt Ønskerne fremsat. Nu maa man jo ikke glemme at vor Bys rivende Udvikling har gjort Banerne ved Køgevej for smaa, og da vi koste Valbygaarden, var vi straks klar over, at herude skulde der bygges et tidssvarende Stadion… men det vil koste et Par Millioner Kr. I Aar faar vi Banerne færdige, men hele Anlægget med Ungdomsgaard. Svømmebassin, Hal o.s.v. vil tage sin Tid, for vi kan fornuftigvis ikke ofre saa store Beløb paa een Gang, det maa fordeles over 4-5 Aar.
J. P. Christensen, Sjællands Badminton-Union, bragte Hilsen fra Unionen og dens Formand og overrakte TIK en smuk Sølvpokal. Hans Olsen bragte Hilsen fra Hedehusene Idræts-Klub og takkede for godt, kammeratligt Forhold gennem Aarene, idet han overrakte TIK en smuk Gave.
Leo Nielsen fra Sjællands Boldspil-Union udtalte sin Glæde over, at der altid i TIK havde været mange gode Folk til at løse Opgaverne. Han overrakte fra Unionen en Guld-Faneplade.
Fra Sjællands Haandbold-Union talte Svend O. Jørgensen, der overrakte en flot Haandbold, som Unionens Jubilæumsgave. Oluf Christensen overbragte Hilsen, Tak og Lykønskning fra Roskilde Amts Gymnastikforening.
TIKs Æresmedlem, og en af dens Stiftere, Malermester O. Olsen, fortalte morsomme Minder fra TIKs første Tid, der blev desuden talt af Æresmedlem Slagtermester Olsen, Forretningsfører Ernst Petersen, Repræsentanter fra Boldklubben ‘Frem’, København, fra Glostrup Sport-Union, fra Glostrup Tennisklub m. fl. og endelig rettede Realskolebestyrer Oluf Christensen en varm Tak til TIKs Formand, Ove Haugbølle, der havde forstaaet at skabe en god Tone blandt Sportsfolk i Taastrup, og samtidig havde fremmet det rent sportslige.
To af TIKs Drenge, Per Olesen og Erik O. Nielsen fik under stærkt Bifald overrakt Gaver, fordi de baade ved deres sportslige Indsats og gode Opforøsel havde været Eksempel for andre. Til Slut ryddedes Salen og man fik en fornøjelig Svingom, hvor Medlemmer og Gæster morede sig storartet sammen.

1953 50 Aars Jubilæum, interview med Olsen

I Roskilde Avis den 22. juni 1953 bragtes dette interview med Oluf Olsen:

50 Aars Jubilæum i Taastrup Idrætsklub
For 50 Aar siden ansaa men Fodbold for en og grim Sport

I disse Dage fejrer den store og alsidige Sportssammenslutning, Taastrup Idræts-Klub, der omfatter samtlige Idrætsgrene i Taastrup, sit 50 Aar Jubilæum, idet Klubben blev startet paa en Grøftekant udfor Malermester Oluf Olsens Ejendom, Køgevej 92. af den dengang unge Maler og ligesindede Fyre, der var kommet i Tanker om at de vilde spille Fodbold.
– Med var der da slet ingen Sportsforeninger i Taastrup for 50 Aar siden, spørger vi Malermester Olsen.
– Jo, jo, det var der da rigtignok, der var en udmærket Gymnastikforening med daværende Assistent Jakobsen, som Formand og Blikkenslagermester Wohlleben (senere bosat i Glostrup) som meget virksom Leder – men de vilde ikke have noget med Fodbold at gøre. Alle ansaa jo Fodbold for at være en grim og raa Sport, hvor det drejede sig om at sparke Benene i Stykker paa hinanden. -Ja, det var altsaa den almindelige Mening dengang.

Men vi startede altsaa vor Fodboldforening, som straks kom til at hedde Taastrup Idræts-Klub og den første Formand var Vilhelm Johansen. Vi holdt os ikke til Fodbold alene, men om Vinteren tog vi fat paa Brydning og senere ogsaa Boksning – saa vi hørte til den Tids stærke Mænd. Jeg husker bl. a., at Møbelhandler Fr. Heede og Oskar Bille var udmærkede Brydere.

– Hvornår blev du selv Formand for TIK ?
– Det var i 1905, og jeg var saa Formand til 1910, da Jeg blev afløst af Murer Jens Hansen, men senere var jeg igen i nogle Aar Medlem af Bestyrelsen. Jeg kan huske, at vor første Fodboldkamp var mod Roskilde Boldklub og denne Kamp tabte vi 1-11, saa det var Jo en meget lovende Begyndelse, men det blev nu meget bedre efterhaanden.
– Blev man fra Gymnastikforeningens Side ved med at se paa Fodboldspillere som nogle raa Fyre?
– Ok nej da – det varede saamænd ikke ret længe før Fodbold blev almindeligt kendt og anset, og saa kom Gymnastikforeningen ind under TIK. Nogle Aar var Franz Ehrenreich Formand og da Sammenslutningen af alle Idrætsforeninger i Taastrup fandt Sted i 1941 blev Læge Franz Hancke Formand for TIKs Hovedbestyrelse, hvilket Hverv han havde i 10 Aar indtil han blev afløst af den nuværende Formand, Tømrer Ove Haugbølle.
Forinden Sammenslutningen fandt Sted havde vi i Taastrup faaet baade en Tennisklub og en Badmintonklub og nu har vi jo næsten al den Idræt, som kan drives under de Baneforhold, vi har.
– Hvordan klarede I jer med Fodboldbaner dengang
– Ja, de var naturligvis ikke altid lige gode, for vi havde ikke anlagte Baner, men maatte klare os med at leje en Græsmark paa en af Taastrup-Gaardene. Naar vi saa skulde spille Fodbold maatte vi forinden flytte Køerne og fjerne de værste Koklatter. Jeg kan bl. a. huske, at Olsen “Lykkensgave” stillede en Græsmark til Raadighed, der hvor nu Teknisk Skole ligger, men en Overgang maatte vi helt til “Helgeshøj” for at faa en Fodboldbane paa en Græsmark – og naturligvis maatte vi altid selv jævne de værste Knolde lidt. Men vi sled i det, og vi havde gode Folk. Direktør Muxoll var jo ogsaa en glimrende Formand i nogle Aar, ligesom en af vore bedste Støtter var Skrædermester C. C. Hansen. Jeg husker ogsaa at Bankbestyrer Kaj Lund, Forstædernes Bank, i sin Tid var en fin, fin Fodboldspiller, en helt enestaaende Venstre Ving – –
– Ja, saa maa vi vel ikke klage over de Baneforhold vi har i Dag?
– Jo, det syntes jeg jo nok. Jeg glæder mig meget snart til at se et stort nyt Stadion med ordentlige Baneforhold, og saa tror jeg ogsaa paa, at der vil ske en rig Udvikling paa mange Omraader for Idrætslivet i Taastrup – men jeg kan ikke tilbageholde et lille Suk over, at der ikke er mange flere Gymnaster i Taastrup. Hvorfor driver de unge Mænd og Piger ikke i meget større Omfang Gymnastik? Det kan jeg ikke forstaa?
– Og til Slut. Maler Olsen, dit Jubilæumsønske for TIK, din gamle Klub, som du var med til at starte for 50 Aar siden?
– Der er meget man kunde ønske for Idrætsungdommen i Taastrup, men lad mig tage det mest nærliggende: At der maa komme rigtigt mange Mennesker til TIKs Sct. Hans Fest i Morgen Tirsdag den 23., og mange til Idrætsopvisningerne paa Lørdag og Søndag, og at alle gamle og nuværende Idrætsfolk vil møde op til Jubilæumsfesten Søndag Aften!

1968 Generalforsamling – 2*25 års jubilæum samt æresmedlem

I Aktuelt den 30. maj 1968 stod der følgende:

2 GANGE 25 ÅR
På generalforsamlingen i Tåstrup Idrætsklub fejrede to af medlemmerne af hovedbestyrelsen et sjældent jubilæum. Formanden, Ove Haugbølle, og kassereren, Lars Frederik Hansen, blev begge indvalgt på deres nuværende poster på generalforsamlingen for 25 år siden, og begge har alle følgende gange, hvor de har været på valg, været valgt med akklamation, hvilket også var tilfældet i aftes. Begge har altid været modstandere af stor virak om deres personer, men takketaler, gaver og blomster fra alle afdelingerne slap de naturligvis ikke for i aftes. Som ventet blev Harry Floor Andersen valgt som sekretær i stedet for Einer Olsen, der selv ønskede at træde tilbage.
Hovedbestyrelsen endte aftenen hos Eiler Olsen, der tog afsked med at give natmad. Samme Eiler Olsen blev trods sine kun godt 40 år udnævnt til æresmedlem af klubben. En ære, som kun fire nyder i øjeblikket. Her udveksler det nybagte æresmedlem, Eiler Olsen, og den ene 25 års jubilar Ove Haugbølle håndtryk og blomster

1971 Generalforsamling – Haugbølle bliver æresmedlem

I Dagbladet den 26. maj 1971 var der denne artikel: