Generalforsamlinger i gamle dage

Vi har her prøvet at samle avisartikler og andre kilder, som fortæller lidt om hvordan tingene foregik i ‘gamle dage‘ i TIK. De primære kilder har været artikler i lokale aviser.

Når man læser artiklerne, så lyder det som at bal og fest har været vigtigt og sporten til tider er kommet i anden række. 

1904 Første gang Taastrup Idrætsklub nævnes i avisen

Den første gang som det er fundet at Taastrup Idrætsklub er nævnt i en avis er i Roskilde Avis den 6. september 1904, hvor der står følgende:

Høje Taastrup Sygekasses Fest paa Taastrup Nykro var udmærket besøgt og Taastrup Idrætsklub, som assisterede med Brydning, Boxning og Kuglevægtsøvelser, gjorde megen og fortjent Lykke. Det er en stor Fornøjelse at se, hvor ihærdigt denne Klub arbejder, og vi benytter Lejligheden til at anbefale rigelig Tilslutning til den.

1905 Første fest i Taastrup Idrætsklub

Den første fest i Taastrup Idrætsklub som omtales i aviserne, foregår i 1905 på Taastrup Nykro og omtales den 26. april 1905 i Roskilde Dagblad, hvor der står følgende:

Taastrup Idrætsklub afholdt 2. Paaskedag Fest i Taastrup Nykro.
Tiltrods for det fristende Program blev Besøget ikke stort. Der blev givet Lektion i Boksning af Klubbens Instruktør, Hr. S. Witthøft fra Athlelklubben “Dan” i Kjøbenhavn, ligesom forskellige Kampe i Brydning udførtes og tog meget Bifald. Havebrugskandidat Brinch, “Bakkedal”, var Tidtager ved Kampene. Følgende Præmier uddeltes til Deltagerne i Brydning:
l. Pr. Vilh. Johansen. Taastrup.
2. – Chr. Olsen, Højetaastrup.
3. – P. Petersen. Taastrup.

1909 Sommerfest

I Roskilde Avis den 26. juni 1909 stod der følgende:

Taastrup Idrætsklub afholder stor Sommerfest med pragtfuld Illumination og Fyrværkeri paa Taastrup Nykro Søndag den 4. Juli. Festen aabnes med Kanonsalut Kl 4. Righoldigt Program. Nærmere ved Plakater og Programmer.

1911 Maskerade

I Roskilde Avis den 6. februar 1911 stod der følgende:

Taastrup Idrætsklub afholder sin aarlige Præmiemaskerade paa Taastrup Nykro d. 19de ds. Da Idrætsklubbens Maskerader er almindelig bekendt for deres morsomme og originale Optog, og i Aar synes at skulle blive særlig morsomme, anbefaler vi alle Yndere af den Art Løjer og Idræt støtte Klubben ved at give Møde. Se iøvrlgt omstaaende Annonce.

1913 Generalforsamling

I Roskilde Avis den 3. november 1913 stod følgende:

Taastrup Idrætsklub afholdt Generalforsamling i Lørdags. Til Formand valgtes Skrædermester C. C. Hansen i Stedet for Murer P. Olsen, der ikke ønskede Genvalg. Til Bestyrelsen valgtes Murer P. Petersen, Kontorist Oluf Nielsen og til Revisor Murer P. Olsen. Man drøftede Spørgsmaalet om en ny Fodboldplads, da den gamle er solgt.

1914 Præmiemaskerade

I Roskilde Avis den 5. februar 1914 stod følgende:

Taastrup Idrætsklub afholder stor Præmiemaskerade Søndag den 8. Februar Kl. 7½ paa Taastrup Nykro.
Stor lokal Revue, bl. a : “Sogneraadsmøde i Snobberup” med Knald og Fald og Ballade.
5 øres Dans og Maskerade m.m.
1ste Herre- og Damepræmie 8 Kr., 2den do. 4 Kr.
Billetpriser under Masken og til Ballet 1 Kr. for en Herre og 80 Øre for en Dame + Skat.
Tilskuere: Voksne 35 Øre og Børn 20 Øre.
Bestyrelsen.

1930 Generalforsamling og bal

I Roskilde Avis den 3. november 1931 stod der på side 4 følgende:

Taastrup Idrætsklub.
Under god Tilslutning festede Taastrup Idrætsklub Søndag Aften paa Roskilde Kro.
Programmet lød på Andespil og Bal, og Medlemmerne lod ikke Lejligheden gaa ubenyttet hen.
Forud for Festen afholdtes Generalforsamling. Ved denne dirigerede Snedkermester H. Johansen. Formanden, Vognmand Clausen, aflagde Beretning.
Der var til Turneringen anmeldt 2 Hold, her havde Deltagelsen fra B-Holdet svigtet, overalt hvor Holdet var mødt fuldtalligt havde det sejret, mon tabte hver Gang en eller flere Spillere manglede.
A Holdet stod som Nr. 4, Hedehusene fører med 10 Points. Der var foretaget en vellykket Udflugt til St. Hedinge og Højrup, efter Indbydelse af Klubben i St. Hedinge. Sammen med Tennisforeningen har man haft Møde med Sogneraadet om Banespørgsmaalet.
Sagen er nu i Udvalget. Fra anden Side er Banespørgsmaalet kædet sammen med Anlæget af Folkeparken ved Selsmosen.
Gymnastikken har i Aar meget stor Tilslutning.
Kassereren, Barbermester W. Andersen, gjorde Rede for Regnskabet. Kassebeholdningen er 40 Kr.
Vognmand Clausen ønskede at træde tilbage som Formand. I hans Sted valgtes Lærer Bitsch-Christensen, Taastrup. Til Bestyrelsesmedl. nyvalgtes Tage Dannesboe og genvalgtes Alfred Richardt. Til Materielforvalter valgtes Erik Mikkelsen.

1937 Generalforsamling

I Roskilde Avis den 6. september 1937 står der side 6 følgende:

Taastrup Idrætsklub holdt i Lørdags Generalforsamling. Formanden, A. Dannesboe, aflagde Beretning for Sommerhalvaaret. I Stedet for Fouragehandler Dileng, der ikke ønskede at fortsætte som Kasserer, valgtes Konstruktør K. G. Johansen. Endvidere supplerede Bestyrelsen sig med Frk. Bønnelycke, Thorslunde, og Fru Willumsen,Taastrup.
Der uddelte Idrætsmærker, hvoraf to i Guld. Disse tildeltes Fru Direktør Muxoll og Politibetjent Toftvang. General Castenskjold havde lovet at uddele Mærkerne, men fik Forfald.
I Gaar spilledes tre Turneringskampe. A-Holdet har spillet i Taastrup mod Ishøj. Ishøj vandt med 6-3. 1. Drengehold spillede i Roskilde og vandt med 5-0. 2. Drengehold spillede mod Maaløv og vandt 4-0.

1950 Generalforsamling

I Roskilde Avis den 2. maj 1950 står der på side 8 følgende:

Ove Haugbølle blev Formand for TIK – Læge Frantz Hancke udnævnt til Æresmedlem

Taastrup Idræts Klub holdt i Aftes Hovedgeneralforsamling paa Lipperts Hotel i Overværelse af Delegerede fra samtlige Idrætsafdelinger. Formanden, Læge Hancke bød velkommen og udtalte smukke Mindeord over afdøde Direktør Muxoll. Til Dirigent valgtes Førstelærer Halved, Høje Taastrup, der straks gav Ordet til Formanden, som aflagde en udførlig Beretning.

Der er i Klubben 342 seniores mod 368 i Fjor. Der er 286 juniores mod 183 i Fjor, og der er desuden 53 passive Medlemmer. Set. Hansfesten i Fjor fik et overordentlig smukt Forløb. Jeg synes, det er den bedste, vi har haft. Ogsaa økonomisk var den god, idet den gav 2800 Kr. i Netto-Overskud.
Efter Henstilling fra Tennisafdelingen har Kommunen købt Grunden, hvorpaa Tennisbanerne ligger, og Banerne er nu ved at blive istandsat med Omklædningsrum, »Forargelsens Hus« m. m. Vort Smertensbarn er stadig Idrætsanlæget. Det Minimumskrav vi maa fastholde overfor Kommunen er, at Boldbanerne bliver planeret og tilsaaet. Det er uomgængeligt nødvendigt hvis der fortsat skal drives Idræt i Taastrup. Det er 10. Gang, jeg aflægger Beretning som Formand for T. I. K., og det er derfor naturligt at se tilbage. Vi har haft mange Vanskeligheder og store Skuffelser, men vi er ikke blevet modløse. Jeg tror ogsaa, vi har faaet startet noget, der engang ud i Fremtiden vil blive til Gavn for Idrætten her i Byen. Den er et Symbol paa Enighed og Samarbejde blandt Byens Idrætsfolk, og selv om der er lange Udsigter med Hensyn til det store, nye Idrætsanlæg paa Valbygaardens Jorder, saa er det sat i Gang og lader sig nok forsinke, men ikke standse.

Hovedkassereren, Bankfuldmægtig Lars Fr. Hansen oplæste det reviderede Regnskab, der balancerede med 7866 Kr. og sluttede med en Beholdning paa 624 Kr.i Fanefonden og 2860 Kr. i Hovedkassen. Badmintonklubbens Regnskab balancerede med 2266 Kr., Tennisklubbens med 2236, Fodboldklubbens med 3785, Haandboldklubbens med 760 og Gymnastikafdelingens med 3860. Hovedkassens og Klubbernes Regnskaber balancerede tilsammen med 21.749 Kr., og Kassebeholdningen i Klubberne og Hovedkassen var tilsammen 5239 Kr.

Viceskoleinspektør Oluf Christensen oplæste Regnskabet for Idrætsbyggefonden, der i sin Tid startede med 1900 Kr. Ved Begyndelsen af 1949 var Kassebeholdningen 7650 Kr. Der var i Aarets Løb tilgaaet 304 Kr. i Renter og 2000 Kr. fra Sct. Hansfestens Overskud, saaledes at Beholdningen nu var 10.154 Kr.

Læge Frantz Hancke ønskede af Helbredsgrunde ikke at fortsætte som Formand for T. I. K. og foreslog paa Hovedbestyrelsens Vegne Tømrer Ove Haugbølle som sin Afløser. Ove Haugbølle har som Formand for Fodboldafdelingen vist sig som en udmærket Formand med Energi og Forhandlingevne. Ove Haugbølle valgtes med Akklamation som Formand.

Dr. Hancke takkede for den Tillid, man gennem Aarene havde vist ham. Det var med Vemod, han forlod dette Arbejde. Dirigenten motiverede et kraftigt besvaret Leve for Dr. Hancke.

Til Sekretær genvalgtes Viceskoleinspektør Oluf Christensen. Til Hovedkasserer genvalgtes Bankfuldmægtig Lars. Fr. Hansen. Til Revisorer genvalgtes H. Herbing og Spangsberg Poulsen med Bernhagen og Sceker som Suppleanter.

Under Eventuelt ønskede Ejler Olsen ensartede Dragter for alle T. I. K.s Afdelinger.
Taastrup var en af de allerførste Byer her i Landet, der begyndte Badminton, men nu er Lokaleforholdene saa elendige, at man ikke kan skaffe Plads til ret mange Badmintonspillere, hvorfor dette Spil stagnerer helt. Paa alle Omraader er de Forhold, man byder Idrættens Udøvere i Taastrup, så ringe, at det er nødvendigt, at der snart sker noget med det lovede store Idrætsanlæg, hvis man ikke ønsker, at al Idræt skal gaa til Grunde i Taastrup. Der er ikke Plads til noget hverken i Skolernes Gymnastiksale eller paa de udendørs Baner. Mange havde Ordet under Eventuelt, og til Slut foreslog Ove Haugbolle paa Hovedbestyrelsens Vegne, at man udnævnte Læge Hancke til Æresmedlem i T. I. K. som en ringe Tak for hans mangeaarige store Arbejde. Dette Forslag vedtoges med Akklamation og Hurraraab for læge Hancke. Til Slut havde Læge Hancke Ordet og takkede dybt bevæget for Udnævnelsen.

1968 Generalforsamling – 2*25 års jubilæum samt æresmedlem

I Aktuelt den 30. maj 1968 stod der følgende:

2 GANGE 25 ÅR
På generalforsamlingen i Tåstrup Idrætsklub fejrede to af medlemmerne af hovedbestyrelsen et sjældent jubilæum. Formanden, Ove Haugbølle, og kassereren, Lars Frederik Hansen, blev begge indvalgt på deres nuværende poster på generalforsamlingen for 25 år siden, og begge har alle følgende gange, hvor de har været på valg, været valgt med akklamation, hvilket også var tilfældet i aftes. Begge har altid været modstandere af stor virak om deres personer, men takketaler, gaver og blomster fra alle afdelingerne slap de naturligvis ikke for i aftes. Som ventet blev Harry Floor Andersen valgt som sekretær i stedet for Einer Olsen, der selv ønskede at træde tilbage.
Hovedbestyrelsen endte aftenen hos Eiler Olsen, der tog afsked med at give natmad. Samme Eiler Olsen blev trods sine kun godt 40 år udnævnt til æresmedlem af klubben. En ære, som kun fire nyder i øjeblikket. Her udveksler det nybagte æresmedlem, Eiler Olsen, og den ene 25 års jubilar Ove Haugbølle håndtryk og blomster