Idrætsfondens vedtægter

Vedtægter for Taastrup Idræts Klub’s Idrætsfond

Fonden er oprettet efter bestyrelsesbeslutning i Taastrup Idræts Klub (TIK) den 13. april 1943 og godkendt på generalforsamlingen i TIK den 29. april 1943. Fonden er en selvstændig juridisk og økonomisk enhed under TIK.

1. Fondens navn og hjemsted

1.1. Fondens navn er Taastrup Idræts Klubs Idrætsfond (TIK’s Idrætsfond), i det følgende betegnet som fonden.

1.2. Fondens hjemsted er TIK’s klubhus, Høje-Taastrup Kommune.

2. Fondens kapital

2.1. Fondens kapital er tilvejebragt gennem donationer, gaver og testamenterede midler fra enkeltpersoner, virksomheder og foreninger.

2.2. Kapitalen anbringes i værdipapirer og/eller som kontante aftaleindskud i pengeinstitut til størst muligt afkast og med mindst mulig risiko. Kapitalen må ikke anvendes i spekulativ øjemed.

2.3. Fondens kapital kan uddeles uden hensyn til om kapitalen bevares intakt.

2.4. Fondens kapital skal bevares intakt inden for bestemmelserne, der er anført i § 3.

2.5. Fonden er åben for tilførsel af yderligere kapital.

3. Fondens formål

3.1. Fondens formål er af kapitalafkastet at yde støtte til organisering, aktiviteter, rekvisitter, rejser m.v., som fondsbestyrelsen skønner at være til gavn, glæde og opmuntring for idrætten og dens udvikling i TIK.

3,2. Støtte kan således ydes til afdelinger, projekter, hold/grupper og enkeltpersoner i TIK. Støtte kan tillige ydes til fællesskabs tiltag, der har til formål at udvikle og fremme idrætten og sammenholdet i TIK samt klubbens omdømme i forhold til omgivelserne.

3.3. Ved tildeling af støtte fra fonden tager fondsbestyrelsen hensyn til donorers særlige ønsker og bestemmelser vedrørende aktiviteter og/eller enkeltpersoner i TIK, der bør nyde støtte. Donorerne er:

  • Carl R.’s Rejselegat
  • Olsens Fond
  • Svend Olesens dødsbo
  • Vaske-Svends Mindefond
  • Jubilæumsfond i TIK

3.4. Fonden uddeler max. 25.000 DKK / uddeling og max. 35.000 / år.

4. Bestyrelsen

4.1. Fondsbestyrelsen består af 3 medlemmer, der vælges på TIK hovedforenings ordinære generalforsamling, jfr. § 10 i hovedforeningens vedtægter. Valgperioden er 3 år, med 1 medlem på valg hvert år.

I tilfælde af et medlem i løbet af valgperioden træder ud af bestyrelsen, udpeger TIK’s hovedbestyrelse en stedfortræder indtil næste ordinære generalforsamling.

4.2. Fondsbestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Fondsbestyrelsen leder fonden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når alle 3 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Formanden indkalder til møderne med tilhørende dagsorden. Der tages referat af møderne. Referatet godkendes af bestyrelsesmedlemmerne. Godkendt referat tilgår TIK’s hovedbestyrelse til orientering.

4.3. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt over for tredjemand ved lovligt trufne beslutninger i fondsbestyrelsen.

4.4. Bestyrelsen kan meddele prokura.

4.5. Bestyrelsen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

5. Ansøgninger til fonden

5.1. Der anvendes særligt ansøgningsskema til fonden. Skemaet udarbejdes af fondsbestyrelsen og det forefindes på TIK’s hjemmeside og idrætskontoret.

Ansøgninger indgives til Fonden på adressen: TIK’s idrætskontor, Klubhuset, Parkvej 78, 2630 Taastrup, eller via TIK’s hjemmeside.

5.2. Hurtigst muligt efter modtagelsen af en ansøgning behandler fondsbestyrelsen denne og meddeler resultatet til ansøger.

5.3. Til brug ved behandling af en ansøgning, kan fondsbestyrelsen indhente supplerende oplysninger fra ansøger.

5.4. Fondsbestyrelsen kan selv beslutte om formål for tildeling af støtte fra fonden, inden for rammerne af § 3.

6. Regnskabsår og årsrapport

6.1. Fondens regnskabsår er kalenderåret.

6.2. Kassereren fører regnskabsføring og sørger for, sammen med den øvrige bestyrelse, at der udarbejdes årsrapport for fonden. Årsrapporten revideres og underskrives af bestyrelsesmedlemmer og af TIK hovedforenings revisorer og forelægges på den ordinære generalforsamling i hovedforeningen, jfr. § 7, stk. 7.1. i hovedforeningens vedtægter.

7. Vedtægtsændringer

7.1. Forslag til vedtægtsændringer til fonden kan fremsættes af fondsbestyrelsen og af TIK’s hovedbestyrelse og formandskab.

7.2. Forslag til vedtægtsændringer fremlægges til behandling og beslutning på generalforsamlingen i hovedforeningen, jfr. § 12 i TIK hovedforenings vedtægter.

8. Opløsning

8.1 Opløsning af idrætsfonden kan kun ske efter nærmere begrundet beslutning i fondsbestyrelsen. Beslutningen skal være eenstemmigt.

8.2. Beslutning om opløsning af fonden skal fremsendes til Civilstyrelsen m.h.p. styrelsens godkendelse.

Ansøgningen skal ledsages af en begrundelse for opløsning af fonden og dokumentation for fondens størrelse, evt. i form af seneste årsregnskab.

Ved opløsning skal fondens kapital uddeles i overensstemmelse med formålsbestemmelserne i § 3.

Kapitaluddelingen kan ske over en periode på op til 3 år.

 

Disse vedtægter er vedtaget på TIK’s generalforsamling den 4. marts 2009 og ændret på TIK’s generalforsamling den 9. marts 2023.