Vilhelm Johansen – Formand for TIK omkring 1910

Denne side er for at ære Vilhelm Johansen – tidligere formand for TIK

Vilhelm Johansen var formand for TIK fra klubbens starte til 1910 eller senere.

I Roskilde Avis den 25. juni 1928 stod der følgende omkring klubbens 25 års jubilæum:

…Omtrent 200 Festdeltagere samledes om Kaffebordet, deriblandt nogle af de Medlemmer, som for 25 Aar siden havde været medvirkende ved Stiftelsen, nemlig Kommissionær S. Larsen, Viby, Fabrikant Vilh. Johansen, Malermester Oluf Olsen og Snedker H. Johansen. ... Efter Sangen: “Du danske Mand” talte Klubbens første Formand, Vilh. Johansen, der fremdrog flere interessante Træk fra den længst svundne Tid. Med Ønsket om Held og Fremgang udbragte Taleren et Leve for T. I. K.

Noget af den information vi har omkring Vilhelm Johansen er fra Roskilde Avis den 26. august 1910, hvor der i forbindelse med faneindvielsen stod følgende:

Denne Vækst har bl. a. givet sig Udslag i, at man har følt Trang til at have egen Fane, og ved Bidrag fra Omegnens Beboere i Forbindelse med et mindre Tilskud fra Foreningens Kasse, har man ogsaa opnaaet at faa en meget smuk Silkefane, som i Aftes paa Taastrup Nykro blev indviet ved en meget stemningsfuld Højtidelighed. Ved 9-Tiden samledes de indbudte Bidragydere i Kroens store Festsal. Klubbens Formand, Vilhelm Johansen, bød Velkommen, hvorefter man sang “Der er et yndigt Land”.

Man kan læse hele artiklen her.

Vilhelm Johansen blev også næstformand i den nystiftede ‘Københavns Amts Boldspil Union for Landklubber’ som beskrevet i Roskilde Avis den 17. januar 1910:

Ny boldspil-Union
Paa Foranledning af Brede Sportsklub afholdtes et Møde paa Hotel “RustenBorg” i Lyngby sidste Søndag sammen med flere andre Boldklubber i Københavns Amt med det Formaal at søge dannet en Boldspil-Union for Amtet. Til dette Møde var der sendt Repræsentanter fra følgende Klubber: Taastrup, Skovshoved, Charlottenlund og Brede Man enedes om at danne Unionen og give den Navn af “Københavns Amts Boldspil Union for Landklubber”. Derefter vedtoges Love og valgtes Bestyrelse. Formand blev Lars Jensen, Brede Sportsklub, Næstformand V.Johansenn, Taastrup Idrætsklub. Kasserer Seneca Christensen, Charlottenlund Boldklub. Det bestemtes, at der skulde afholdes to Turneringer, en om Foraaret og en om Efteraaret samt at der skulde udsættes en Præmie for Vinderen af hver Turneringen. Man haabede at alle Amtets Boldklubber vilde indmelde sig i Unionen, da de jo paa mange Maader kunne have baade Nytte og Fornøjelse heraf. Kontingentet er kun 5 kr. pr. Hold saa Udgiften er overkommelig.

 

Gruppebillede 12 personer T.I.K. Fodboldhold Bagest fra v. ses: Malerm. Olaf Olsen, murerm. J. Peter Petersen og broderen murerm. Hans Chr. Petersen, Vilhelm Johansen, ukendt og slagterm. Alfred Olsen De 6 forreste er ukendte

Billederne bringes med tilladelse fra Byhistorisk Samling og Arkiv i Høje-Taastrup Kommune, og kan ses på arkiv.dk.

Hvis man har mere information omkring Vilhelm Johansen, så tøv ikke med at sende informationen til TIK