Frivillighedsdagen indkalder til generalforsamling

Frivillighedsdagen indkalder til ordinær generalforsamling
Mandag d. 05. februar 2018 kl. 19.30 i Taastrup Kulturcenter, Lokale 3.

 1. Dagsorden
 2. Valg af dirigent
 3. Bestyrelsens beretning v/ formand Frederik Hansen
 4. Regnskab for det forløbne år til godkendelse. v/ kasserer Jørgen Skorstengaard
 5. Behandling af indkomne forslag. (skal være formanden (Frederik Hansen) i hænde senest 15. januar 2018)
 6. Fastsættelse af kontingent og vedtagelse af budget for 2018. (Se vedlagte budgetforslag. Bestyrelsen
  foreslår uændret kontingent på 150 kr.)
 7. Valg til Bestyrelsen
  1. Valg af kasserer. Jørgen Skorstengaard villig til genvalg
  2. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Bestyrelsen foreslår genvalg af Gregers Holze.
   ( Jens K, Jens Wiinholt og Parly er på valg i 2019 )
  3. Valg af 2 suppleanter for 1 år.
 8. Valg af revisor
  Valg af revisorsuppleant
 9. 9. Eventuelt

Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemsforeninger. Der må gerne deltage flere personer fra
samme forening, men foreningen har kun én stemme. Medlemmer med kontingentrestance har ikke stemmeret.

I forbindelse med generalforsamlingen byder Frivillighedsdagen på kaffe, the, øl og vand.

Vel mødt og på gensyn.
På bestyrelsens vegne
Frederik Hansen
Formand