Vedtægter for TIK

Vedtægter for Taastrup Idræts Klub (TIK)

1. Navn , hjemsted m.v.

1.1. Foreningens navn er Taastrup Idræts Klub (TIK), i det følgende betegnet som hovedforeningen.

1.2. Hovedforeningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune og med adresse i TIK-Klubhuset.

2. Formål

Hovedforeningen er en flerstrenget idrætsklub, der har følgende formål:

2.1. At motivere og fremme folks interesse for at dyrke idræt, både bredde og elite samt andre former for fysisk bevægelse og udfoldelse i Høje-Taastrup Kommune.

2.2. At være med til at formidle og udvikle den samlede idræt i kommunen.

2.3. At udøvelsen af aktiviteterne baseres på et demokratisk, humanitært og socialt grundlag.

2.4. At der i idrætten indarbejdes hensynet til familielivet, folkesundheden samt forebyggelse af fysiske og psykiske lidelser hos befolkningen.

3. Organisation

3.1. Hovedforeningen udgøres af et antal juridisk og økonomisk selvstændige afdelinger. Afdelingerne har egne vedtægter, der er godkendt af hovedforeningen og kommunen. Hver afdeling ledes af en afdelingsbestyrelse.

3.2. I hovedforeningen er de enkelte afdelinger og aktiviteter forpligtigede og har rettigheder i henhold til disse vedtægter samt beslutninger truffet af generalforsamlingen, hovedbestyrelsen og formandskabet.

4. Afdelinger

4.1. I hovedforeningen kan optages afdelinger for alle idrætsgrene samt aktiviteter, der er i overensstemmelse med hovedforeningens formål, jfr. § 2. Anmodning om optagelse eller oprettelse af nye afdelinger eller aktiviteter rettes til hovedbestyrelsen.

4.2. Finder hovedbestyrelsen, at betingelserne for optagelse eller oprettelse er til stede, skal formandskabet høres, inden der af hovedbestyrelsen fremlægges forslag til generalforsamlingen om godkendelse af optagelse eller oprettelse af en ny afdeling eller aktivitet i hovedforeningen. Forslaget til generalforsamlingen skal være ledsaget af gyldige vedtægter for den nye afdeling, og af godkendte retningslinier for den nye aktivitet.

4.3. Indtil godkendelse af en ny afdeling eller aktivitet kan finde sted på en generalforsamling, kan den nye afdeling eller aktivitet forsøgsvis/indledningsvis igangsættes under hovedforeningens tilsyn, og således at økonomiske forpligtigelser, inden de påtages, skal godkendes af hovedbestyrelsen.

4.4. For alle afdelinger og selvstændige aktiviteter gælder, at vedtægter, henholdsvis retningslinier skal tilgå hovedbestyrelsen i ajourført udgave, hver gang der har fundet ændringer sted.

4.5. Korrespondance, der er af principiel karakter for hovedforeningen, mellem en afdeling og offentlige myndigheder, herunder kommunen, skal ske med kopi til hovedbestyrelsen. Afdelingerne er ligeledes forpligtede til at aflevere referat af generalforsamlinger, årsregnskaber og medlemstal for afdelingen til hovedbestyrelsen.

4.6. Afdelingernes regnskabsår er kalenderåret. På vegne af medlemmerne, jfr. § 5, indbetaler hver afdeling et årligt kontingent til hovedforeningen. Afdelingskontingentet beregnes på grundlag af afdelingens seneste indberettede medlemstal til kommunen og/eller idrætsorganisationerne. Kontingentet pr. medlem til hovedforeningen fastsættes på den ordinære generalforsamling i hovedforeningen.

4.7. Afdelinger, der indleder forpligtigende samarbejde og alliancer med andre afdelinger i hovedforeningen eller med andre idrætsforeninger, er forpligtiget til at underrette hovedbestyrelsen og formandskabet herom.

4.8. Beslutninger i afdelinger, der binder afdelingen sportsligt i nye organiseringer/konstellationer, skal godkendes af hovedbestyrelsen og formandskabet, inden de sættes i værk. Det gælder også beslutning i en afdeling om at udskille en eller flere aktiviteter i afdelingen til drift i selskabsform.

4.9. Ved afdelingers medlemskab af idrætsorganisationer/specialforbund gælder det, at afdelingerne er pligtige til at overholde de retningslinier og bestemmelser, som specialforbund og idrætsorganisationer måtte have besluttet omkring konkurrencevilkår, dopingtest m.v.

4.10. Er en afdeling eller aktivitet midlertidigt ikke i stand til at fungere, kan ledelsen på afdelingens eller aktivitetens foranledning og ansvar overtages af hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen kan vælge at stille afdelingens virksomhed eller aktiviteten i bero eller at fortsætte den, indtil de driftsmæssige forhold er bragt i orden.

4.11. I tilfælde af en afdeling måtte ønske at træde i opløsning eller ud af hovedforeningen, skal opløsningen/udtrædelsen godkendes på en generalforsamling i hovedforeningen efter indstilling fra den pågældende afdelings generalforsamling. For gyldig beslutning i afdelingen kræves, at mindst halvdelen af afdelingens stemmeberettigede medlemmer er til stede på afdelingsgeneralforsamlingen, og at mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for en opløsning eller udtrædelse af hovedforeningen. Er ikke mindst halvdelen af medlemmerne til stede, indkaldes til ny generalforsamling, som skal afholdes tidligst 14 dage og senest 1 måned efter den første, og den er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede skal stemme for en opløsning eller udtrædelse af hovedforeningen.

4.12. Træder en afdeling ud af hovedforeningen eller opløses den, overgår afdelingens eventuelle aktiver (kapital, rekvisitter) til hovedforeningen. Er en udtrædelse med det formål at indgå i en fusion eller en sammenlægning med en anden forening med det sigte at højne kvaliteten i idrætten i mere bred forstand, kan generalforsamlingen i hovedforeningen med 2/3 majoritet træffe beslutning om, at afdelingen får aktiverne eller en andel af disse med.

De således evt. oplagte aktiver i hovedforeningen skal henligge i 3 år til brug for afdelingens genoprettelse. Er aktiverne ikke anvendt til dette formål efter de 3 år, kan de af hovedbestyrelsen anvendes til andre idrætslige formål i hovedforeningen.

4.13. Opløses eller udtræder en afdeling af hovedforeningen skal afdelingens regnskab med tilhørende bilag afleveres til hovedbestyrelsen senest 14 dage efter, at beslutning om opløsning eller udtrædelse af generalforsamlingen i hovedforeningen er truffet.

5. Medlemmer

5.1. Medlemmer af hovedforeningen er alle afdelingers medlemmer. Medlemmerne omfatter både aktive og passive medlemmer i afdelingerne. Hovedforeningen kan optage passive medlemmer, der ikke er at henføre til en bestemt afdeling, men hvor det fx. kan være tale om medlemmer, der ønsker at supporte klubben.

5.2. Hovedforeningen kan udnævne æresmedlemmer. Udnævnelsen foretages af hovedbestyrelsen efter godkendelse af indstilling herom fra en eller flere afdelinger. Det er op til den enkelte afdeling, om æresmedlemmer opnår kontingentfrit medlemskab af afdelingen

5.3. Ekskluderes et medlem af en afdeling i hovedforeningen i overensstemmelse med afdelingens vedtægter, kan eksklusionen ankes til hovedforeningens generalforsamling til endelig afgørelse.

6. Opgaver

Inden for formålet er det hovedforeningens opgaver:

 • at arbejde for, at flest mulige børn, unge og voksne dyrker idræt, motion og bevægelse i hovedforeningens afdelinger og at idrætslivet og det sociale fællesskab i foreningen styrkes,
 • at virke for, at faciliteterne for hovedforeningens idrætsgrene og øvrige aktiviteter er bedst mulige og at de løbende forbedres,
 • at yde afdelinger rådgivning og hjælp omkring organisatoriske og administrative anliggender,
 • at sikre et højt og engagerende informationsniveau – såvel internt som eksternt i hovedforeningen,
 • at foretage, formidle og styrke tværgående aktiviteter, samarbejde og synergi i hovedforeningen,
 • at være overordnet ansvarlig for driften af hovedforeningens klubhus, herunder det sociale fællesskab i huset samt driften af idrætskontoret,
 • at udvirke relationer, samarbejde og aktiviteter med det omliggende samfund i Høje-Taastrup kommune m.v., og at der i den forbindelse kan indgås aftaler herom.
 • at virke for en synliggørelse og et godt omdømme. Det være sig gennem markedsføringen, det idrætslige og sociale liv i klubben samt idrætspolitisk og kulturelt i forhold til det omliggende samfund.

7. Generalforsamlingen

7.1. Generalforsamlingen er hovedforeningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved mail til afdelingerne, på TIK’s hjemmeside, på andre elektroniske platforme som TIK anvender samt ved opslag i klubhuset og i Taastrup Idrætscenter.

Indkaldelsen ledsages af en dagsorden der mindst skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
 3. Hovedbestyrelsens beretning.
 4. Forelæggelse af reviderede årsrapporter for hovedforeningen og klubhuset til godkendelse.
 5. Forelæggelse af revideret årsrapport fra idrætsfonden.
 6. Indkomne forslag.
 7. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget for året.
 8. Valg i henhold til vedtægternes §§ 8, 10 og 11.
 9. Eventuelt

7.2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være hovedbestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Forslag kan være fra hovedbestyrelsen, formandskabet, afdelingerne og medlemmerne.

7.3. Alle medlemmer af hovedforeningen har adgang til generalforsamlingen og har taleret på denne. Stemmeret har de delegerede.

7.4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede delegerede medlemmer. Hver afdeling har 6 delegerede medlemmer, der udpeges af afdelingsbestyrelsen. De delegerede skal være medlemmer i afdelingen. Medlemmer af hovedbestyrelsen har stemmeret på generalforsamlingen. For at have stemmeret skal de delegerede være mindst 16 år. Ingen stemme kan afgives ved fuldmagt. Et delegeret medlem kan kun have en stemme på generalforsamlingen.

7.5. Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed – dog bortset fra vedtægtsændringer, hvor der jfr. § 12 kræves tilslutning af mindst 2/3 af de afgivne stemmer. For beslutning om en afdeling ved udtrædelse, jfr. § 4, stk. 4.11. kan få eventuelle aktiver eller en andel af disse med, kræves der ligeledes 2/3 majoritet. Skriftlig afstemning skal foretages, såfremt dirigenten eller 5 stemmeberettigede medlemmer forlanger det.

7.6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når hovedbestyrelsen, formandskabet eller en af afdelingerne fremsætter skriftlig anmodning herom indeholdende forslag til dagsordenpunkt.

7.7. Hovedbestyrelsen foranstalter ekstraordinær generalforsamling afholdt senest 5 uger efter begæringens modtagelse. Indkaldelse og fremgangsmåde for ekstraordinær generalforsamling er som for ordinær generalforsamling dog med et varsel på mindst 14 dage.

7.8. Der udarbejdes referat over det på generalforsamlingen passerede. Referatet tiltrædes og underskrives af dirigenten og referenten. Referatet er herefter tilgængeligt for klubbens medlemmer.

7.9. Hvis generalforsamlingen undtagelsesvis ikke kan foregå fysisk, så kan den foregå elektronisk/virtuelt. Det kan enten være hvor alle deltager digitalt, eller delvist, hvor nogle er fysisk til stede og andre deltager digitalt.

8. Hovedbestyrelsen – HB

8.1. Hovedbestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på hovedforeningens  ordinære generalforsamling som følger:

 1. Formand som vælges for 2 år i lige årstal
 2. 2 medlemmer som vælges for 2 år i lige årstal
 3. Kasserer som vælges for 2 år i ulige årstal
 4. 1 medlem som vælges for 2 år i ulige årstal
 5. 2 suppleanter som vælges for 1 år
 6. 2 revisorer som vælges for 1 år
 7. 1 revisorsuppleant som vælges for 1 år

8.2. Et medlem til hovedbestyrelsen kan vælges, selvom vedkommende ikke er til stede på generalforsamlingen, såfremt der foreligger skriftlig accept fra vedkommende. For at være valgbar til hovedbestyrelsen skal man være aktivt medlem i en af afdelingerne og være mindst 16 år.

8.3. Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og personer til andre funktioner samt udpeger medlemmer til udvalg. De valgte suppleanter deltager i møder i hovedbestyrelsen og formandskabet, men uden stemmeret.

8.4. Hovedbestyrelsens medlemmer og suppleanter har adgang til og taleret på afdelingernes generalforsamlinger, men ikke stemmeret.

8.5. Hovedbestyrelsen har den overordnede ledelse af hovedforeningen og kan i udøvelsen heraf

 • forpligte hovedforeningen indad- og udadtil
 • rådføre sig med formandskabet samt henlægge sager til behandling og beslutning i formandskabet, jfr. § 9, stk. 9.2.
 • nedsætte/opløse udvalg og projektgrupper
 • repræsentere i alle forhandlinger og anliggender med offentlige myndigheder
 • optage lån efter forudgående godkendelse i formandskabet
 • bemyndige formanden til i særlige situationer og spørgsmål at handle selvstændigt med afrapportering om det passerede til hovedbestyrelsen.

8.6. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. På et møde kan et medlem være substitueret af en suppleant. Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

8.7. Der afholdes møde i hovedbestyrelsen så ofte, som formanden eller 3 medlemmer i forening finder behov herfor. Formanden indkalder til møderne med tilhørende dagsorden. Der tages referat af møderne. Referatet godkendes på det efterfølgende hovedbestyrelsesmøde.

Hovedbestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden.

8.8. Hovedbestyrelsen er bemyndiget til at disponere over foreningens økonomiske midler inden for det af generalforsamlingen fastlagte budget. I særlige situationer kan budgetafvigelser aftales i formandskabet.

8.9. Hovedbestyrelsen kan meddele prokura.

8.10. Hovedforeningen tegnes af formanden eller af næstformanden i forening med et medlem af hovedbestyrelsen. Ved optagelse af lån eller påtagelse af kaution eller på anden måde større økonomiske forpligtelser kræves underskrift af hele hovedbestyrelsen.

8.11. Foreningen hæfter kun med sin formue. Intet medlem i hovedbestyrelsen eller i hovedforeningen hæfter personligt overfor tredjemand ved lovligt trufne beslutninger i hovedbestyrelsen og i afdelingsbestyrelserne.

8.12. Regnskabsåret for hovedforeningen er kalenderåret. Kassereren foranstalter løbende regnskabsføring samt udarbejdelse af årsrapport for hovedforeningen og klubhuset.

De således af kassereren udarbejdede og af hovedbestyrelsen underskrevne årsrapporter revideres og underskrives af revisorerne og fremlægges til orientering i klubhuset for medlemmer senest en uge før generalforsamlingen.

9. Formandskabet – FMSK

9.1. Formandskabet består af medlemmerne af hovedbestyrelsen og samtlige afdelingsformænd eller en af afdelingen valgt personlig stedfortræder. Formændene for hovedforeningens faste udvalg samt formanden for bestyrelsen i Taastrup Idræts Center, når denne af hovedforeningen er valgt til bestyrelsen i Taastrup Idræts Center, deltager i møder i formandskabet som tilforordnet med taleret men uden stemmeret.

9.2. Formandskabets opgaver er:

 • at være aktivt bindeled mellem hovedbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne
 • at virke for det overordnede tværgående idrætslige og sociale arbejde i hovedforeningen og i afdelingerne
 • at bistå/rådgive hovedbestyrelsen i sager og anliggender, som hovedbestyrelsen og/eller formandskabet måtte finde behov for
 • at føre forhandlinger og/eller træffe beslutninger i sådanne sager, som hovedbestyrelsen i sin forvaltning af hovedforeningen måtte ønske henlagt til formandskabet.

9.3. Oplæg fra hovedbestyrelsen til ændring af hovedforeningens vedtægter, oprettelse/optagelse af ny afdeling/aktivitet i hovedforeningen samt nedsættelse af faste udvalg og projektgrupper skal behandles og tiltrædes af formandskabet.

9.4. Der afholdes møde i formandskabet efter behov, dog afholdes mindst et møde i hvert kvartal. Hovedbestyrelsen indkalder til møder ved udsendelse af dagsorden med tilhørende relevant bilagsmateriale senest en uge før mødet, dog kan enhver afdelingsformand forlange, at der med 8 dages varsel indkaldes til møde i formandskabet ved skriftlig anmodning herom indeholdende forslag til dagsorden.

9.5. Formandskabet er beslutningsdygtig, uanset antal tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer. Beslutninger i formandskabet træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved afstemninger har hvert afdelingsmedlem en stemme. Hovedbestyrelsen har en stemme. Ved stemmelighed er hovedbestyrelsens stemme udslagsgivende.

9.6. Møderne i formandskabet ledes af formanden for hovedbestyrelsen og i dennes fravær af næstformanden i hovedbestyrelsen. Der udarbejdes referat af møderne i formandskabet. Referatet godkendes på det efterfølgende møde i forsamlingen.

9.7. Formandskabet udarbejder selv sin forretningsorden.

10. Interne udvalg og bestyrelser

10.1. Klubhusudvalget, der varetager og har ansvaret for den daglige drift af klubhuset, består af 6 medlemmer. De 5 medlemmer vælges på hovedforeningens ordinære generalforsamling som følger:

 1. Formand som vælges for 2 år i lige årstal
 2. 2 medlemmer som vælges for 2 år i lige årstal
 3. 2 medlemmer som vælges for 2 år i ulige årstal

Det 6. medlem af klubhusudvalget udpeges af hovedbestyrelsen for 1 år.

I forening med hovedbestyrelsen udarbejder klubhusudvalget retningslinier for klubhusets drift og virksomhed.

10.2. TIK’s Idrætsfond. Fonden er en selvstændig juridisk enhed med egne vedtægter. Den ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer. Generalforsamlingen i hovedforeningen vælger medlemmerne til fondsbestyrelsen i henhold til fondens vedtægter.

10.3. Generalforsamlingen skal godkende nedsættelse og opløsning af faste udvalg. Midlertidige og/eller ad hoc udvalg og arbejdsgrupper med specificeret og afgrænset arbejdsområde nedsættes af hovedbestyrelsen efter behov, jfr. §8, stk. 8.5. Disse udvalg og arbejdsgrupper, der refererer til hovedbestyrelsen og er ansvarlig over for denne, konstituerer sig selv.

11. Eksterne udvalg og bestyrelser

11.1. TIK er repræsenteret i bestyrelsen for den selvejende institution Taastrup Idrætscenter. Generalforsamlingen i hovedforeningen vælger medlemmerne til Taastrup Idrætscenter i henhold til idrætscentrets vedtægter.

11.2. Valg til Idrættens Samråd i Høje-Taastrup Kommune følger de regler som gælder for Idrættens Samråd. Medlemmer opfordres til at stille op til Idrættens samråd på vegne af TIK.

11.3. Efter anmodning udefra eller efter intern vurdering kan medlemmer fra hovedforeningen udpeges af hovedbestyrelsen eller formandskabet til at deltage i eksterne udvalg og arbejdsgrupper med beskrevet og relevant formål og opgave. De således udpegede medlemmer refererer til hovedbestyrelsen.

12. Vedtægtsændringer

12.1. Forslag til vedtægtsændringer kan fremsættes af hovedbestyrelsen, formandskabet, afdelingerne og medlemmerne.

12.2. Til gyldig beslutning på generalforsamlingen kræves et fremmøde på mindst halvdelen af alle de stemmeberettigede delegerede medlemmer i hovedforeningen og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen er for ændringerne.

12.3. Er antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer mindre end halvdelen af hovedforeningens samlede antal delegerede og er mindst 2/3 af de afgivne stemmer for ændringerne, kan forslaget om vedtægtsændringer på en efterfølgende ny ekstraordinær generalforsamling, uanset antallet af fremmødte, vedtages, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

13. Opløsning

13.1. Opløsning af hovedforeningen kan kun ske på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de stemmeberettigede delegerede skal være til stede og mindst 3/4 af disse skal stemme for en opløsning.

Er halvdelen af de stemmeberettigede delegerede ikke til stede, indkaldes der til en ny generalforsamling, som er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte delegerede, hvoraf det kræves, at mindst 3/4 af de fremmødte delegerede stemmer for en opløsning af hovedforeningen.

13.2. Ved opløsning hensættes alle hovedforeningens aktiver med henblik på opstart af en ny idrætsforening eller til idrætslige formål i Høje-Taastrup Kommune.

De således hensatte aktiver bestyres af Høje-Taastrup Kommune.

 

Disse vedtægter er vedtaget på hovedforeningens generalforsamling den 28. februar 2006. Ændringer i vedtægterne er efterfølgende vedtaget på ordinær generalforsamling den 1. marts 2007, på ekstraordinær generalforsamling den 31. marts 2008, på ordinær generalforsamling den 7. marts 2024 samt ekstraordinær generalforsamling den 4. april 2024