Generalforsamling i Frivillighedsdagen

Frivillighedsdagen for foreninger i Høje Taastrup Kommune indkalder til ordinær generalforsamling

Torsdag d. 09. februar 2017 kl. 19.00 i Taastrup Kulturcenter, Lokale 3

 1. Dagsorden
 2. Valg af dirigent
 3. Bestyrelsens beretning v/ formand Frederik Hansen
 4. Regnskab for det forløbne år til godkendelse. v/ kasserer Erling B. Schmidt
 5. Behandling af indkomne forslag. (skal være formanden (Frederik Hansen) i hænde senest 21. januar 2017)
 6. Fastsættelse af kontingent og vedtagelse af budget for 2017. (Se vedlagte budgetforslag. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 150 kr.)
 7. Valg til Bestyrelsen
  1. Valg af formand. Frederik Hansen er villig til genvalg
  2. Valg af kasserer
  3. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Bestyrelsen foreslår genvalg af Parly Olsen,(Jens Klarskov Pedersen og Henrik Gislinge genopstiller ikke). ( Jørgen Skorstengaard og Gregers Holze er på valg i 2018 )
  4. Valg af 2 suppleanter for 1 år
 8. Valg af revisor
  Valg af revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemsforeninger. Der må gerne deltage flere personer fra samme forening, men foreningen har kun én stemme. Medlemmer med kontingentrestance har ikke stemmeret.

I forbindelse med generalforsamlingen byder Frivillighedsdagen på kaffe, øl og vand.

Regnskabet kan fremsendes ved at sende til en mail til TIK kontoret.

Vel mødt og på gensyn

På bestyrelsens vegne

Frederik Hansen
Formand