Frivillighedsdagens generalforsamling

Kære Forening                                                           Taastrup den 6. januar 2020

Frivillighedsdagen indkalder til ordinær generalforsamling

Torsdag d. 20. februar 2020 kl. 19.30 i Medborgerhuset, Lille sal, Taastrup Hovedgade 71, Taastrup

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning v/ formand Frederik Hansen
 3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse. v/ kasserer Jørgen Skorstengaard
 4. Behandling af indkomne forslag. (skal være formanden (Frederik Hansen) i hænde senest 15. januar 2020)
 5. Fastsættelse af kontingent og vedtagelse af budget for 2020. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 150 kr.
 6. Valg til Bestyrelsen
  • Valg af kasserer. Jørgen Skorstengaard er villig til genvalg.
  • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
 7. Valg af 2 suppleanter for 1 år.
 8. Valg af revisor.
 9.  

Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemsforeninger. Der må gerne deltage flere personer fra samme forening, men foreningen har kun én stemme. Medlemmer med kontingentrestance har ikke stemmeret.

Revideret regnskab og budget for 2020 fremsendes i uge 4.

I forbindelse med generalforsam­lingen byder Frivillighedsdagen på kaffe, the, øl og vand.

Vel mødt og på gensyn.

På bestyrelsens vegne

Frederik Hansen

Formand