Målsætning

TIK har udarbejdet såvel intern som en ekstern målsætning for klubben.

Formålet med målsætningen er at give alle klubber en fornemmelse af, hvad der er TIK’s holdning og ”sigtelinier” i virksomheden.

Ekstern målsætning for TIK

 1. TIK ønsker at være en betydelig, aktiv og interessant idrætsklub. Med de mange idrætsgrene er TIK en flerstrenget idrætsforening.
 1. TIK er som frivillig forening i sin virksomhed baseret på demokratiske og humanitære principper og grundlag.
 1. TIK tilbyder og motiverer alle til at gå til idræt – og fremmer derigennem interessen for idrætten og idrætslivet i Høje-Taastrup Kommune.
 1. TIK udbyder i sin virksomhed en bred vifte af idrætstilbud, der fortrinsvis er baseret på motion samt fællesskab og socialt samvær. Der skal i idrætten også være mulighed for at dygtiggøre sig samt udvikle idrætten til et elitært niveau.
 1. TIK udøver som forening en kulturel funktion i lokalsamfundet. Det være sig i folkelige, kunstneriske og humanitære sammenhænge, hvor det ofte gøres i et samarbejde med andre foreninger og institutioner i kommunen.
 1. TIK er i sin virksomhed opmærksom og bevidst omkring samarbejde med erhvervslivet samt kommercielle institutioner og fonde. Det være sig økonomisk og marketingmæssigt samt ressourcemæssigt i øvrigt.
 1. TIK er i idrætten åben for samarbejde med andre idrætsforeninger/-klubber i lokalom­rådet og regionen.
 1. TIK er synlig og progressiv i samarbejde og samvirke med kommunale og andre myn­digheder samt institutioner i kommunen og i idrætslivet. Således ønsker TIK at være banebrydende og i front med hensyn til at præge den idrætspolitiske dagsorden og udvikling i kommunen.
 1. TIK ønsker et højt innovativt og informationsmæssigt niveau.
 1. TIK tillægger samarbejdet omkring idrætsfaciliteterne og med medierne stor betydning for idrættens udfoldelse og udvikling.

Denne eksterne målsætning er vedtaget på møde den 14. september 2005 i TIK’s Formandskab.

 

Intern målsætning for TIK

 1. TIK skal fremme interessen for enhver form for idræt i Taastrup, hvilket gøres ved at tilbyde folk forskellige idrætsgrene i klubben, samt ved at klubben etablerer nye idrætsgrene, når der skønnes behov herfor.Som led i dette formål kan TIK indgå aftaler med andre idrætsforeninger og idrætsprojekter omkring gennemførelse af idræt i kommunen.
 1. Den udøvende idræt i TIK gennemføres i de respektive idrætsgrenafdelinger (afdelingerne) i klubben. Overordnede og/eller tværgående aktiviteter i klubben gennemføres/formidles af hovedbestyrelsen (HB).
 1. TIK skal virke for, at der indbyrdes mellem idrætsudøvere, trænere/instruktører og idrætsledere – samt i det hele taget mellem folk, der er med i klubben – føres en almindelig, god og respektabel omgangstone og adfærd. Således er det vigtigt ikke at krænke medlemmers blufærdighed, men at der vises gensidig respekt, gode eksempler og forståelse for hinanden som grundlag for det sportslige og kammeratlige samvær i klubben.
 1. TIK skal arbejde for flere/prioriterede tværgående aktiviteter i klubben for derigennem at fremme
 • idrætslivet og tilgangen af medlemmer
 • tilgangen og uddannelsen af instruktører, idrætsledere og hjælpere
 • timefordelingen
 • det idrætslige og sociale fællesskab i klubben
 • Klubhuset
 • idrættens samspil med kulturen, erhvervslivet m.v. i Taastrup
 • idrættens medvirken til integration og befolkningssundhed i kommunen.
 1. TIK skal øge og forbedre den interne kommunikation i klubben. Det gælder via formandskabet samt direkte til alle bestyrelsesmedlemmer m.fl. i afdelingerne samt vedrørende medlemmerne og forældrene i klubben.TIK’s hjemmeside opprioriteres – herunder også som intern kommunikator.
 1. Afdelingsformændene eller en suppleant for disse har pligt til at deltage i møder i formandskabet (FMSK) – for dermed at give fællesskabet i klubben styrke.
 1. Stabsfunktionen i (HB) skal opnormeres og gøres mere synlig. Der gennemføres i 2006 analyse og vurdering for at fastlægge omfang og karakter af en opnormering.

Denne interne målsætning er vedtaget på møde den 31. oktober 2005 i TIK’s Formandskab.