Så skal vedtægterne ændres

Som bekendt er der ordinær generalforsamling i TIK torsdag den 7. marts 2024 kl. 19.00. Til generalforsamlingen , der foregår i TIK Klubhuset, er der kommet en del mindre ændringsforslag, både til hovedforeningen samt til fonden. Hovedforeningens vedtægter kan ses her mens fondes vedtægter kan læses her

Nu er det jo ikke særlig ofte at vedtægterne ændres, faktisk var sidste gang i 2008. 

Forslagene listes her, så man kan møde forberedt op.

Forslag til ændring af vedtægterne i TIK Taastrup Idræts Klub

Forslag 1     Ændring af §4.5

Nuværende tekst: Afdelingerne er ligeledes forpligtede til at aflevere referat af generalforsamlinger, årsregnskaber og medlemslister for afdelingen til hovedbestyrelsen.

Ny tekst: Afdelingerne er ligeledes forpligtede til at aflevere referat af generalforsamlinger, årsregnskaber og medlemstal medlemslister for afdelingen til hovedbestyrelsen.

Begrundelse: Man udveksler ikke lister længere – måske pga. GDPR

Forslag 2     Ændring af §4.13

Nuværende tekst: Opløses eller udtræder en afdeling af hovedforeningen skal afdelingens regnskab med tilhørende originalbilag afleveres til hovedbestyrelsen senest 14 dage efter, at beslutning om opløsning eller udtrædelse af generalforsamlingen i hovedforeningen er truffet.

Ny tekst: Opløses eller udtræder en afdeling af hovedforeningen skal afdelingens regnskab med tilhørende originalbilag afleveres til hovedbestyrelsen senest 14 dage efter, at beslutning om opløsning eller udtrædelse af generalforsamlingen i hovedforeningen er truffet.

Begrundelse: Mange afdelinger har i dag elektroniske bilag

Forslag 3     Ændring af §5.2

Nuværende tekst: Hovedforeningen kan udnævne æresmedlemmer. Udnævnelsen foretages af hovedbestyrelsen efter godkendelse af indstilling herom fra en eller flere afdelinger. 

Ny tekst: Hovedforeningen kan udnævne æresmedlemmer. Udnævnelsen foretages af hovedbestyrelsen efter godkendelse af indstilling herom fra en eller flere afdelinger. Det er op til den enkelte afdeling, om æresmedlemmer opnår kontingentfrit medlemskab af afdelingen

Begrundelse: Præcisering af eksisterende praksis.

Forslag 4     Ændring af §6

Nuværende tekst: at udvirke relationer, samarbejde og aktiviteter med det omliggende samfund i Taastrup m.v., og at der i den forbindelse kan indgås aftaler herom.

Ny tekst: at udvirke relationer, samarbejde og aktiviteter med det omliggende samfund i Høje-Taastrup kommune, og at der i den forbindelse kan indgås aftaler herom.

Begrundelse: Vi dækker hele kommunen. Passer også med tekst i §2, hvor det er kommunen som nævnes

Forslag 5     Ændring af §7.1

Nuværende tekst: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved bekendtgørelse til afdelingerne, i mindst en lokalavis og ved opslag i klubhuset og i Taastrup Idræts Center.

Ny tekst: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved bekendtgørelse mail til afdelingerne, i mindst en lokalavis, på TIK’s hjemmeside, på andre elektroniske platforme som TIK anvender samt ved opslag i klubhuset og i Taastrup Idrætscenter.

Begrundelse: Det er sådant vi når flest medlemmer

Forslag 6     Nyt punkt §7.9

Ny tekst: Hvis generalforsamlingen undtagelsesvis ikke kan foregå fysisk, så kan den foregå elektronisk/virtuelt. Det kan enten være hvor alle deltager digitalt, eller delvist, hvor nogle er fysisk til stede og andre deltager digitalt.

Begrundelse: Belært af Corona

Forslag 7     Udgår punkt §8.1

Nuværende tekst: Det af hovedbestyrelsen udarbejdede budget behandles og tiltrædes af formandskabet, inden det forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

Begrundelse: Tilpasset hvorledes det foregår i dag

Forslag 8     Ændring af §11.1

Nuværende tekst: I den selvejende institution Taastrup Idræts Centers bestyrelse har hovedforeningen medlemmer med personlige stedfortrædere, der vælges på hovedforeningens ordinære generalforsamling som følger:

2 medlemmer, med personlige stedfortrædere, som vælges for 2 år i ulige årstal
1 medlem, med personlig stedfortræder, som vælges for 2 år i lige årstal.

Ny tekst: TIK er repræsenteret i bestyrelsen for den selvejende institution Taastrup Idrætscenter. Generalforsamlingen i hovedforeningen vælger medlemmerne til Taastrup Idrætscenter i henhold til idrætscentrets vedtægter

Begrundelse: Tilpasset gældende regler. Pt. er reglerne af de vælges 3 medlemmer i ulige år og der er personlig stedfortræder for hver enkelt. Reglerne vedr. stedfortræder ændres måske.

Forslag 9     Ændring af §11.2

Nuværende tekst: I Idrættens Samråd i Høje-Taastrup Kommune har hovedforeningen en repræsentation, der udpeges af hovedbestyrelsen.

Ny tekst: Valg til Idrættens Samråd i Høje-Taastrup Kommune følger de regler som gælder for Idrættens Samråd. Medlemmer opfordres til at stille op til Idrættens samråd på vegne af TIK

Begrundelse: Tilpasset gældende regler

Forslag 10  Ændring af §12.1

Nuværende tekst: Forslag til vedtægtsændringer kan fremsættes af hovedbestyrelsen, formandskabet og afdelingerne.

Ny tekst: Forslag til vedtægtsændringer kan fremsættes af hovedbestyrelsen, formandskabet, afdelingerne og medlemmerne.

Begrundelse: Passer nu med teksten i §7.2. Udvidet demokrati.

Forslag 11  Ændring af §12.3

Nuværende tekst: Er antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer mindre end halvdelen af hovedforeningens samlede antal delegerede og er mindst 2/3 af de afgivne stemmer for ændringerne, kan forslaget om vedtægtsændringer på en efterfølgende ny generalforsamling, uanset antallet af fremmødte, vedtages, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

Ny tekst: Er antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer mindre end halvdelen af hovedforeningens samlede antal delegerede og er mindst 2/3 af de afgivne stemmer for ændringerne, kan forslaget om vedtægtsændringer på en efterfølgende ny ekstraordinær generalforsamling, uanset antallet af fremmødte, vedtages, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

Begrundelse: Præcisering. Ingen reel ændring

 

Forslag til ændring af vedtægterne i Taastrup Idræts Klub’s Idrætsfond

Forslag 12  Ændring af Fondens §2.2

Nuværende tekst: Kapitalen anbringes i værdipapirer og/eller som kontante aftaleindskud i pengeinstitut til størst muligt afkast og med mindst mulig risiko. Kapitalen må ikke anvendes i spekulativ øjemed.

Ny tekst: Kapitalen anbringes i værdipapirer og/eller som kontante aftaleindskud i pengeinstitut til størst muligt afkast og med mindst mulig risiko. Kapitalen må ikke anvendes i spekulativ øjemed.

Begrundelse: Det er to modsat forhold. Fondsbestyrelsen er valgt til at få pengene til at yngle

Forslag 13  Fjerne Fondens §2.4

Nuværende tekst: Fondens kapital skal bevares intakt inden for bestemmelserne, der er anført i § 3.

Begrundelse: Stemmer ikke overens med §2.3 som siger: ”Fondens kapital kan uddeles uden hensyn til om kapitalen bevares intakt.

Forslag 14  Ændring af Fondens §3.4

Nuværende tekst: Fonden uddeler max. 25.000 DKK / uddeling og max. 35.000 / år.

Ny tekst: Fonden uddeler max. 20.000 kr. per uddeling og max. 60.000 kr. i alt pr. år. Dette beløb dækker alle uddelinger som Fonden yder, inkl. §3.5.

Begrundelse: Fondens formål er at være til gavn for vores medlemmer.

Forslag 15  Nyt punkt §3.5

Nuværende tekst: Så længe der er en Donor aktivitet under Hovedforeningen i TIK, vil fonden afholde udgifter, max 8.000 kr. per år.

Begrundelse: Dette har indtil nu været praksis og er nu en del af vedtægterne – helt i Olsen ånd. Som Carsten Petersen skriver: ”Donor blev skabt i 1957 af vores elskede Halinspektør Eiler Olsen og hans kone Emmy. Eiler blev på et tidspunkt halinspektør, hvor Donor startede 1957 på Borgerskolen.

Forslag 16  Nyt punkt §3.6

Nuværende tekst: Beløb i vedtægterne er 2024 beløb og stiger med 5% pr år

Begrundelse: Så følger beløbene med tiden uden vedtægterne behøves ændret

Forslag 17  Ændring af Fondens §4.2

Nuværende tekst: Fondsbestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Fondsbestyrelsen leder fonden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når alle 3 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Formanden indkalder til møderne med tilhørende dagsorden. Der tages referat af møderne. Referatet godkendes af bestyrelsesmedlemmerne. Godkendt referat tilgår TIK’s hovedbestyrelse til orientering.

Ny tekst: Fondsbestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Fondsbestyrelsen leder fonden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når alle 3 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Formanden indkalder til møderne med tilhørende dagsorden. Der tages referat af møderne. Referatet godkendes af bestyrelsesmedlemmerne. Godkendt referat tilgår TIK’s hovedbestyrelse til orientering. Uddelinger offentliggøres løbende på TIK’s digitale medier og en samlet oversigt vil være del af regnskabet.

Begrundelse: Det skal fortælles hvad fonden uddeler.

 

Få TIK-Nyt hver uge!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.