1932 Børnehjælpsdagen i Taastrup

I Roskilde Avis den 4. juli 1932 var der på side 2 følgende artikel omkring Børnehjælpsdagen.

Ovenstående billede er fra Børnehjælpsdagen 1932 i Taastrup. Billedet er udlånt fra og vist med tilladelse af Byhistorisk Samling og Arkiv i Høje-Taastrup Kommune, som også har rigtig mange andre billeder fra årene før og efter, som alle kan ses her.

Taastrups Indbyggertal tidoblet pa Børnehjælpsdagen i Gaar.
Den største Folkefest paa Sjælland udenfor København.

Børnehjælpsdagen i Gaar blev den største, der endnu har været i Taastrup. Ideelt begunstiget at Vejret, som Dagen var, strømmede Deltagere fra Nær og Fjern til Byen. Baner og Rutebiler var doublerede, Bilerne endda 3- og 4-doblede, og Resultatet blev, som Radioavisen i Aftes meddelte, ca. 25,000 Deltagere.
I den sene Nattetime, da disse Linier skrives, er Indtrykkene fra Dagens brogede Kalejdoskop endnu saa friske og mangfoldige, at ethvert Referat paa Forhaand er dømt til at være ufuldstændigt.

Englænderkampen.

Officielt aabnedes Festen med de 3 traditionelle Kanonskud Kl. 4, men allerede Kl. 3 udgik det historiske Optog. For dette foregik, løb Dagens første og maaske største Sensation af Stabelen: Fodboldkampen mellem de engelske Matroser og Taastrup Idrætsklub. Man havde her ventet et knusende Nederlag for det danske Hold. De var imidlertid i fuld Vigeur, de tabte, men de tabte med Ære med 4-2. Fra begge Sider spilledes der med Liv og Lyst, og der var dygtige Spillere paa begge Sider, dog var Englændernes Sammenspil bedre end det danske. De to danske Maal scoredes af Poul Lorentzen og Tage Dannesboe. Det engelske Hold lededes af Lieutenant, Commander A. D. B. James. Efter Kampen samledes Modstanderne i fredeligt Samvær om et Kaffebord paa Taastrup Jernbanehotel, hvor Formanden for Taastrup Idrætsklub, Lærer Bitz-Christensen udtalte følgende:

Gentlemen!
I shauld like, on behave of the Danish Team, to express my thanks for your keindness in coming down to play us, here in Taastrup. And all the people of Taastrup jour me in wishing you a heartywelcome, and ind hoping that you will enjoy yourselvies here, and that you will have cause to remember the pleasant day, you had when you played the little Danish Village Team.

Fjerde Christian kommer.

Derefter fulgte Dagens Begivenheder Slag i Slag. Næppe var Kampen forbi, før Fjerde Christian holdt sit Indtog. Forberedelserne hertil havde for Deltagerne været baade lange og trættende. Alle var mødt en Time før Middag af Hensyn til Paaklædning og Maskering, og Resultatet overgik alle Forventninger. Vi har tidligere omtalt Programmet for Toget, der var arrangeret af Reenbergs Teateratelier. Økonomibetjent Koefoed var en pragtfuld Christian den Fjerde, og som hans kvindelige Partner Kirstine Munk ledsagedes han af Fru Jensen, Rugkærgaardsvej. Det var en Øjnenes Lyst at se det store og pragtfulde Optog, hvori over 100 Personer medvirkede. Efter Leonora Christine og Kortitz Ulfeldt til Hest med Kongens nærmeste Følge fulgte Guldkareterne. Den forreste af disse var forspændt med fire Skimler, og de styredes med sikker Haand af Børnehjælpsdagens energiske Formand, Direktør Alfred Rasmussen. Malermester Lyngagers Guldkareter vakte almindelig Beundring. Toget gik ad den vedtagne Rute, og Vejen langs denne var besat af Tilskuere, der stod saa tæt som Sild en Tønde. Da Toget efter Besøget ved Klovtofte kom tilbage, gjordes der Holdt udfor Nykro, hvor Direktør Nellemann bød Majestæten velkommen til Taastrup. Medens Kirstine Munk smilede hudsaligt, slog Kong Christian ud med Haanden: Med synderlig Gunst som tilforn, Tak for Velkomsten!

Dristig Flyver.

Snart efter lød der Motorlarm fra de højere Regioner. Højt oppe under den nu næsten skyfrie Himmel saas J. M. Jensen tumle sig i sit smukke Aëroplan. Vi har paa tidligere “Dage” set smukke Flyveopvisninger, men Mage til Vovemod, der udvistes ved denne Lejlighed, har Taastrup endnu ikke været ude for. De dristige Evolutioner tog Gang paa Gang Vejret fra Tilskuerne.
Ballonjagten var meget interessant. Ballonerne opsendtes 3 og 3 bundne sammen, og Flyveren havde til Opgave at ramme dem med Propellen. Dette gav den flinke Flyver mange Lejligheder til at vise sin enestaaende Dygtighed i Manøvrering.
Rundt om paa de forskellige Festpladser udfoldedes et muntert Folkeliv. De mange engelske Søfolk satte naturligt deres Præg paa Dagen, de deltog med Liv og Lyst i Festen til sent paa Aftenen.
“Stærekassen” var nok den indendørs Forlystelse, som nogensinde paa en Børnehjælpsdag har samlet det største Publikum. Hertil bidrog den originale Reklamevogn i høj Grad, den vakte paa sine Ture langs Gaderne mægtig Opsigt. Bifaldet faldt kraftigt de forskellige Steder, hvor Kunstnerne optraadte.
Fru Ella Koefoeds Danseopvisning samlede mange Tilskuere. Fruens Dygtighed som Lærerinde og Evne til at faa Eleverne til at yde det bedste, viste sig i Gaar i det smukkeste Lys.

Handelsstandens Gymnastikhold.

Ogsaa Handelsstandens Gymnastikforenings Mesterskabshold, som gav Opvisning paa Markedspladsen, havde sin store Part i Dagens Succes. Det var fine Præstationer, der ydedes, og Publikum blev taget med Storm.
Paa Muncktells Plads var “Dødsdromen” det Nummer, som samlede flest Tilskuere. Den vanvittig dristige Motorkørsel udførtes af en ung Mand ved Navn Svend Hansen.
At nævne alt, hvad der fandtes rundt om paa Pladserne, vilde føre for vidt. Der var Søløver, Vandhanen, Boksetelte, Skydebaner, Karruseller o.s.v., og alle Markedsgøglerne samlede stort Publikum.
Det store Lotteri havde allerede udsolgt lidt over Middag. Det samme var Tilfældet med Soltombolaen, og om den almindelige Tombola flokkedes de Besøgende tæt. Her blev ogsaa udsolgt, og de 8 Rouletter tømtes længe før Feltens Afslutning.
Stor Interesse samlede sig om “De Gamles Bod”, hvor der var Tombola. Her bortloddedes Genstande, som de Gamle paa “De gamles Hjem” selv havde forarbejdet. De Gamles smukke Tanke at støtte Dagen vandt i fuldt Maal de Besøgendes Sympati, og til Tider var der formeligt Run paa Boden.
Børnehjælpsdagens Restauration var i Aar henlagt til Markedspladsen, et Arrangement, der viste sig at være et heldigt Greb. Her var fuldt optaget, lige fra Festens Begyndelse, og de unge smukke Damer, som forestod Serveringen, havde en streng Arbejdsdag.

En Faneplade til Englænderne.

Her samledes Fodboldspillerne og Handelsstandens Gymnastikhold til et kort Samvær og modtog Bestyrelsens Tak for den Indsats, de havde ydet. De engelske Fodboldspillere modtog en Sølvfaneplade med Paaskriften: “Tak. Børnehjælpsdagen i Taastrup 1932”. Den overraktes Lieutenant Commander James af Cigarhandler Garner paa Komitéens Vegne. Mr. James takkede med en Tale for Dagens Formand, Direktør Alfred Rasmussen, der fik tre kraftige Cheers og “For he is a jolly good fellow”. Til Handelsstandens Gymnastikhold vil der i Dag blive sendt en lignende Plade. Formanden, Hr. Wiedemann, udtalte sin Tak over at have faaet Lejlighed til at støtte Sagen, og Direktør Rasmussen takkede for Assistancen. Kraftige Hurraraab lød efter alle Talerne. Saa begyndte en enkelt af synge, i den smukke Sommeraften lød Sangen smukt. Englænderne sang en Række Sange, og Danskerne svarede med “Der er et yndigt Land”, og snart deltog alle omkringstaaende i Sangen, Det var et stemningsfuldt Folkelivsbillede, som sent vil glemmes.

Straalende Afslutning.

Om Dagens Udbytte kan endnu intet siges, dog er det sikkert, at det næppe bliver mindre end sædvanligt, snarere større. Besøget var overvældende stort og stod i Forhold til de store Anstrengelser og Ofre, der var ydet for at skabe et omfattende og afvekslende Program. Indsamlingsbøsserne synes at have givet mere end sædvanligt. Der var i Aar et udmærket System i denne Del af Dagens Arbejde. Det lededes at Økonomibetjent Koefoed.
Naturligvis stod Byen fra den tidlige Morgen smykket til Fest. For straks at henlede de Vejfarendes Opmærksomhed paa “Dagen” var der ved Indgangene til Byen ad Køgevej rejst store Æreporte. Deres Opførelse skyldes et dygtigt Samarbejde mellem Tømrermester Einer Hansen og Gartner Arne Larsen.
Festens Afslutning dannedes af Kunstfyrværker Wilhelmsens farvestraalende Fyrværkeri. Dette var i Aar meget smukt og vakte almindelig Beundring.